ὑποστρέφοντι
Englishman's Concordance
ὑποστρέφοντι (hypostrephonti) — 1 Occurrence

Hebrews 7:1 V-PPA-DMS
GRK: συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς
NAS: Abraham as he was returning from the slaughter
KJV: Abraham returning from
INT: having met Abraham returning from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page