Skaièiø knyga 33
Lithuanian
1Izraelitų sustojimo vietos, išėjus jiems iš Egipto, vadovaujant Mozei ir Aaronui. 2Mozė jas surašė pagal stovyklų vietas, kurias jie, Viešpačiui įsakant, keisdavo. 3Jie išėjo iš Ramzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną, kitą dieną po Paschos, galingos rankos vedami visiems egiptiečiams matant, 4laidojant jiems Viešpaties išžudytus pirmagimius. Ir jų dievams Viešpats įvykdė teismą.

5Izraelitai, iškeliavę iš Ramzio, pasistatė stovyklas Sukote. 6Iš Sukoto atvyko į Etamą, esantį dykumos pakraštyje. 7Iš ten atvyko prie Pi Hahiroto, kuris yra priešais Baal Cefoną, ir sustojo prie Migdolo. 8Iškeliavę iš Pi Hahiroto, perėjo jūros dugnu į dykumą ir, keliavę tris dienas per Etamo dykumą, pasistatė stovyklą Maroje. 9Išėję iš Maros, pasiekė Elimą, kur buvo dvylika vandens šaltinių bei septyniasdešimt palmių, ir sustojo. 10Išėję iš Elimo, ištiesė palapines prie Raudonosios jūros. 11Iš čia išėję, sustojo Sino dykumoje. 12Iš Sino dykumos atkeliavo į Dofką, 13išėję iš Dofkos sustojo Aluše. 14Iškeliavę iš Alušo, ištiesė palapines Refidime, kur stigo vandens. 15Palikę Refidimą, sustojo Sinajaus dykumoje. 16Išėję iš Sinajaus dykumos, atėjo į Kibrot Taavos kapines.

17Iškeliavę iš čia, pasistatė stovyklą Hacerote. 18Iš Haceroto atėjo į Ritmą, 19o iš Ritmos­į Rimon Perecą. 20Išėję iš Rimon Pereco, atvyko į Libną, 21o išėję iš Libnos, sustojo Risoje. 22Išėję ir Risos, atvyko į Kehelatą, 23o išėję iš Kehelato, sustojo prie Sefero kalno. 24Pasitraukę nuo Šefero kalno, atėjo į Haradą. 25Išėję iš Harados, pasistatė stovyklą Makhelote. 26Iškeliavę iš Makheloto, atėjo į Tahatą, 27o išėję iš Tahato, sustojo Terache. 28Išėję ir Teracho, ištiesė palapines Mitkoje, 29o išėję iš Mitkos, pasistatė stovyklą Hašmonoje. 30Išėję iš Hašmonos, atvyko į Moserotą, 31o išėję iš Moseroto, pasistatė stovyklą Bene Jaakane. 32Išėję iš Bene Jaakano, atkeliavo į Hor Gidgadą, 33o išėję iš čia, pasistatė stovyklą Jotbatoje. 34Iš Jotbatos atėjo į Abroną, 35išėję iš Abronos, ištiesė palapines Ecjon Gebere, 36o iš Ecjon Gebero atvyko į Cino dykumą, prie Kadešo. 37Išėję iš Kadešo, jie pasistatė stovyklas prie Horo kalno Edomo krašto pasienyje.

38Kunigas Aaronas, Viešpačiui liepiant užlipo ant Horo kalno ir mirė penkto mėnesio pirmą dieną, praėjus keturiasdešimčiai metų nuo izraelitų išėjimo iš Egipto, 39būdamas šimto dvidešimt trejų metų amžiaus.

40Kanaaniečių karalius Aradas, kuris gyveno Kanaano pietuose, sužinojo, kad ateina izraelitai.

41Pasitraukę nuo Horo kalno, jie sustojo Calmone. 42Išėję iš Calmono, jie atėjo į Punoną, 43o išėję iš Punono, sustojo Obote. 44Iš Oboto atėjo į Ije Abarimą, prie moabitų sienos, 45o išėję iš Ije Abarimo, ištiesė palapines Dibon Gade. 46Išėję iš Dibon Gado, sustojo Almon Diblataimoje, 47o iš čia jie atėjo iki Abarimo kalnų ties Neboju. 48Keliaudami nuo Abarimo kalnų, jie pasiekė Moabo lygumas prie Jordano ties Jerichu 49ir pasistatė stovyklą prie Jordano nuo Bet Ješimoto ligi Abel Šitimo, moabitų lygumose.

50Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei: 51“Kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę, 52išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštąsias stabų garbinimo vietas 53ir apsigyvenkite šalyje, kurią Aš jums daviau paveldėti. 54Pasidalykite ją burtų keliu: tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau­mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms. 55Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jus krašte, kuriame jūs gyvensite. 56Ir tada, ką buvau sumanęs padaryti jiems, jums padarysiu”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page