John 20:17
New International Version
Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

New Living Translation
"Don't cling to me," Jesus said, "for I haven't yet ascended to the Father. But go find my brothers and tell them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

English Standard Version
Jesus said to her, “Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brothers and say to them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”

Berean Study Bible
“Do not cling to Me,” Jesus said, “for I have not yet ascended to the Father. But go and tell My brothers, ‘I am ascending to My Father and your Father, to My God and your God.’ ”

New American Standard Bible
Jesus said to her, "Stop clinging to Me, for I have not yet ascended to the Father; but go to My brethren and say to them, 'I ascend to My Father and your Father, and My God and your God.'"

King James Bible
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

Holman Christian Standard Bible
"Don't cling to Me," Jesus told her, "for I have not yet ascended to the Father. But go to My brothers and tell them that I am ascending to My Father and your Father--to My God and your God."

International Standard Version
Jesus told her, "Don't hold on to me, because I haven't yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, 'I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

NET Bible
Jesus replied, "Do not touch me, for I have not yet ascended to my Father. Go to my brothers and tell them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to her. “Don't cling to me, for I have not yet ascended to join my Father, and go join my brothers and say to them that I ascend to join my Father and your Father, my God, and your God.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus told her, "Don't hold on to me. I have not yet gone to the Father. But go to my brothers and sisters and tell them, 'I am going to my Father and your Father, to my God and your God.'"

Jubilee Bible 2000
Jesus said unto her, Touch me not, for I have not yet ascended to my Father; but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God.

King James 2000 Bible
Jesus said unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

American King James Version
Jesus said to her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brothers, and say to them, I ascend to my Father, and your Father; and to my God, and your God.

American Standard Version
Jesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto the Father: but go unto my brethren, and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God.

Douay-Rheims Bible
Jesus saith to her: Do not touch me, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say to them: I ascend to my Father and to your Father, to my God and your God.

Darby Bible Translation
Jesus says to her, Touch me not, for I have not yet ascended to my Father; but go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and [to] my God and your God.

English Revised Version
Jesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto the Father: but go unto my brethren, and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God.

Webster's Bible Translation
Jesus saith to her, Touch me not: for I have not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say to them, I ascend to my Father and your Father, and to my God and your God.

Weymouth New Testament
"Do not cling to me," said Jesus, "for I have not yet ascended to the Father. But take this message to my brethren: 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

World English Bible
Jesus said to her, "Don't hold me, for I haven't yet ascended to my Father; but go to my brothers, and tell them, 'I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

Young's Literal Translation
Jesus saith to her, 'Be not touching me, for I have not yet ascended unto my Father; and be going on to my brethren, and say to them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and to your God.'

Johannes 20:17 Afrikaans PWL
Yeshua sê vir haar: “Moenie My vashou nie, want Ek het nog nie opgegaan om by My Vader te wees nie, maar gaan na My broers toe en sê vir hulle: ‘Ek gaan op na My Vader en julle Vader en My God en julle God’.”

Gjoni 20:17 Albanian
Jezusi i tha: ''Mos më prek, sepse ende nuk u ngjita te Ati im; por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 20:17 Arabic: Smith & Van Dyke
قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي. ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 20:17 Armenian (Western): NT
Յիսուս ըսաւ անոր. «Մի՛ դպչիր ինծի, որովհետեւ դեռ բարձրացած չեմ Հօրս քով. հապա գնա՛ եղբայրներուս եւ ըսէ՛ անոնց. “Ես կը բարձրանամ իմ Հօրս քով ու ձեր Հօր քով, իմ Աստուծոյս քով եւ ձեր Աստուծոյն քով”»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  20:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diotsa Iesusec, Ezneçanala hunqui: ecen oraino eznaun igan neure Aitagana: baina habil ene anayetara, eta erran iecén, Igaiten naiz neure Aitagana, eta çuen Aitagana, eta neure Iaincoagana eta çuen Iaincoagana.

Dyr Johanns 20:17 Bavarian
Dyr Iesen gwarnt s: "Rüer mi nit an! I bin y non nit zo meinn Vatern aufgfarn. Gee aber zo meine Brüeder und richt ien aus: 'I gee aufhin zo meinn Vatern und zo enkern Vatern, gan meinn Got und gan enkern Got.'"

Йоан 20:17 Bulgarian
Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌說:「不要碰我,因為我還沒有上到父那裡。你到我弟兄們那裡去告訴他們:我要上到我的父那裡,他也是你們的父;我要上到我的神那裡,他也是你們的神。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣说:“不要碰我,因为我还没有上到父那里。你到我弟兄们那里去告诉他们:我要上到我的父那里,他也是你们的父;我要上到我的神那里,他也是你们的神。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「不要摸我,因我還沒有升上去見我的父。你往我弟兄那裡去,告訴他們說我要升上去見我的父,也是你們的父,見我的神,也是你們的神。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“不要摸我,因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去,告诉他们说我要升上去见我的父,也是你们的父,见我的神,也是你们的神。”

約 翰 福 音 20:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 不 要 摸 我 , 因 我 還 沒 有 升 上 去 見 我 的 父 。 你 往 我 弟 兄 那 裡 去 , 告 訴 他 們 說 , 我 要 升 上 去 見 我 的 父 , 也 是 你 們 的 父 , 見 我 的 神 , 也 是 你 們 的 神 。

約 翰 福 音 20:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 不 要 摸 我 , 因 我 还 没 有 升 上 去 见 我 的 父 。 你 往 我 弟 兄 那 里 去 , 告 诉 他 们 说 , 我 要 升 上 去 见 我 的 父 , 也 是 你 们 的 父 , 见 我 的 神 , 也 是 你 们 的 神 。

Evanðelje po Ivanu 20:17 Croatian Bible
Kaže joj Isus: Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.

Jan 20:17 Czech BKR
Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu.

Johannes 20:17 Danish
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

Johannes 20:17 Dutch Staten Vertaling
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.

Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.

Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· μου πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει αυτη ιησους μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα πορευου δε προς τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει αυτη ιησους μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα πορευου δε προς τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει αυτη ο ιησους μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα μου πορευου δε προς τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει αυτη ο Ιησους, Μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα μου· πορευου δε προς τους αδελφους μου, και ειπε αυτοις, Αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων, και Θεον μου και Θεον υμων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει αυτη ο ιησους μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα μου πορευου δε προς τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει αυτη ιησους μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα πορευου δε προς τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei autē Iēsous Mē mou haptou, oupō gar anabebēka pros ton Patera; poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois Anabainō pros ton Patera mou kai Patera hymōn kai Theon mou kai Theon hymōn.

legei aute Iesous Me mou haptou, oupo gar anabebeka pros ton Patera; poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois Anabaino pros ton Patera mou kai Patera hymon kai Theon mou kai Theon hymon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei autē Iēsous Mē mou haptou, oupō gar anabebēka pros ton patera; poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois Anabainō pros ton patera mou kai patera hymōn kai theon mou kai theon hymōn.

legei aute Iesous Me mou haptou, oupo gar anabebeka pros ton patera; poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois Anabaino pros ton patera mou kai patera hymon kai theon mou kai theon hymon.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei autē iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei autē o iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE o iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei autē o iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE o iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei autē o iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE o iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Westcott/Hort - Transliterated
legei autē iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei autē iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn

legei autE iEsous mE mou aptou oupO gar anabebEka pros ton patera poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainO pros ton patera mou kai patera umOn kai theon mou kai theon umOn

János 20:17 Hungarian: Karoli
Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

La evangelio laŭ Johano 20:17 Esperanto
Jesuo diris al sxi:Ne tusxu min; cxar mi ankoraux ne supreniris al la Patro; sed iru al miaj fratoj, kaj diru al ili:Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro, kaj al mia Dio kaj via Dio.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:17 Finnish: Bible (1776)
Jesus sanoi hänelle: älä minuun rupee; sillä en minä ole vielä mennyt ylös minun Isäni tykö, vaan mene minun veljeini tykö ja sano heille: minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.

Jean 20:17 French: Darby
Jesus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monte vers mon Pere; mais va vers mes freres, et dis-leur: Je monte vers mon Pere et votre Pere, et vers mon Dieu et votre Dieu.

Jean 20:17 French: Louis Segond (1910)
Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Jean 20:17 French: Martin (1744)
Jésus lui dit : ne me touche point; car je ne suis point encore monté vers mon Père; mais va à mes Frères, et leur dis : je monte vers mon Père, et vers votre Père, vers mon Dieu, et vers votre Dieu.

Johannes 20:17 German: Modernized
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an; denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.

Johannes 20:17 German: Luther (1912)
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.

Johannes 20:17 German: Textbibel (1899)
Sagt Jesus zu ihr: rühre mich nicht an; denn noch bin ich nicht aufgestiegen zu dem Vater; gehe aber zu meinen Brüdern und sage zu ihnen: ich steige auf zu meinem und eurem Vater, meinem und eurem Gott.

Giovanni 20:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gesù le disse: Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli, e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, all’Iddio mio e Iddio vostro.

Giovanni 20:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Gesù le disse: Non toccarmi, perciocchè io non sono ancora salito al Padre mio; ma va’ a’ miei fratelli, e di’ loro, ch’io salgo al Padre mio, ed al Padre vostro; ed all’Iddio mio, ed all’Iddio vostro.

YOHANES 20:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Yesus pun bersabda kepadanya, "Janganlah engkau menyentuh Aku, karena belum Aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudara-Ku, dan katakanlah pada mereka itu, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu."

John 20:17 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna-yas : Ur yi-d-țmassa ara, axaṭer urɛad uliɣ ɣer Baba. Lameɛna ṛuḥ ini-yasen i watmaten-iw : aql-iyi ad aliɣ ɣer Baba yellan d Baba-twen, ɣer Yillu-yiw yellan d Illu-nwen.

요한복음 20:17 Korean
예수께서 이르시되 `나를 만지지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라' 하신대

Ioannes 20:17 Latin: Vulgata Clementina
Dicit ei Jesus : Noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum : vade autem ad fratres meos, et dic eis : Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum, Deum meum, et Deum vestrum.

Sv. Jānis 20:17 Latvian New Testament
Jēzus sacīja viņai: Nepieskaries man, jo es vēl neesmu aizgājis pie sava Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki viņiem: es aizeju pie sava Tēva un jūsu Tēva, pie sava Dieva un jūsu Dieva.

Evangelija pagal Jonà 20:17 Lithuanian
Jėzus jai tarė: “Neliesk manęs! Aš dar neįžengiau pas savo Tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: ‘Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą’ ”.

John 20:17 Maori
Ka mea a Ihu ki a ia, Kei pa ki ahau; kiano hoki ahau i kake noa ki toku Matua: engari haere ki oku teina, ka mea atu ki a ratou, ka kake ahau ki toku Matua, ki to koutou Matua: ki toku Atua, ki to koutou Atua.

Johannes 20:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Juan 20:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Jesús le dijo: Suéltame porque todavía no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos, y diles: ``Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

Juan 20:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús le dijo: "Suéltame (No Me agarres) porque todavía no he subido al Padre; pero ve a Mis hermanos, y diles: 'Subo a Mi Padre y Padre de ustedes, a Mi Dios y Dios de ustedes.'"

Juan 20:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Jesús le dijo: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

Juan 20:17 Spanish: Reina Valera 1909
Dícele Jesús: No me toques: porque aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis hermanos, y diles: Subo á mi Padre y á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro Dios.

Juan 20:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Le dice Jesús: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

João 20:17 Bíblia King James Atualizada Português
Recomendou-lhe Jesus: “Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: ‘estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus’.”

João 20:17 Portugese Bible
Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai; mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.   

Ioan 20:17 Romanian: Cornilescu
,,Nu mă ţinea``, i -a zis Isus; ,,căci încă nu M'am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.``

От Иоанна 20:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к ОтцуМоему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

От Иоанна 20:17 Russian koi8r
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

John 20:17 Shuar New Testament
Jesussha Tφmiayi "Emetruawaip. Winia Aparui Wßatsjai. Antsu weme Wφi shuar Titiß "Winia Aparuφ nayaimpiniam wΘajai. Niisha Atumφ Aparφnti. Winia Y·sruiti tura Atumφ Y·srinti" tawai Titiß" Tφmiayi.

Johannes 20:17 Swedish (1917)
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Yohana 20:17 Swahili NT
Yesu akamwambia, "Usinishike; sijakwenda bado juu kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu uwaambie: nakwenda juu kwa Baba yangu na Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu."

Juan 20:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.

Ǝlinjil wa n Yaxya 20:17 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as Ɣaysa: «A di-wǝr-tǝgdǝla teklay, fǝlas harwa da wǝr ǝggǝzzaya s Abba, kalar aglu ǝmǝl i mǝdrayan-in as nak ad aggazzaya s Abba-nin, s ǝnta a imosan Abba-nawan kawanay da, aggazzaya s Ǝmǝli-nin s ǝnta a imosan Ǝmǝli-nawan kawanay da.»

ยอห์น 20:17 Thai: from KJV
พระเยซูตรัสกับเธอว่า "อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย"

Yuhanna 20:17 Turkish
İsa, ‹‹Bana dokunma!›› dedi. ‹‹Çünkü daha Babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum.››

Йоан 20:17 Ukrainian: NT
Рече їй Ісус: Не приторкайсь до мене; ще бо не зійшов до Отця мого, а йди до братів моїх, та скажи їм: Я схожу до Отця мого й Отця вашого, й Бога мого й Бога вашого.

John 20:17 Uma New Testament
Na'uli' Yesus mpo'uli' -ki Maria: "Neo' -a ulu nukamu, apa' ko'ia-a mengkahe' hilou hi Tuama-ku. Hilou-ko hi ompi' -ku, uli' -raka kahilou-ku hi Tuama-ku bo Tuama-ni, Alata'ala-ku bo Alata'ala-ni."

Giaêng 20:17 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Ðức Chúa Trời ta và Ðức Chúa Trời các ngươi.

John 20:16
Top of Page
Top of Page