Luke 14:21
New International Version
"The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.'

New Living Translation
"The servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, 'Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame.'

English Standard Version
So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, ‘Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and crippled and blind and lame.’

Berean Study Bible
The servant returned and reported all this to his master. Then the owner of the house became angry and said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and alleys of the city, and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.’

New American Standard Bible
"And the slave came back and reported this to his master. Then the head of the household became angry and said to his slave, 'Go out at once into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and crippled and blind and lame.'

King James Bible
So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

Holman Christian Standard Bible
"So the slave came back and reported these things to his master. Then in anger, the master of the house told his slave, Go out quickly into the streets and alleys of the city, and bring in here the poor, maimed, blind, and lame!'

International Standard Version
"So the servant went back and reported all this to his master. Then the master of the house became angry and told his servant, 'Go quickly into the streets and alleys of the town and bring back the poor, the crippled, the blind, and the lame.'

NET Bible
So the slave came back and reported this to his master. Then the master of the household was furious and said to his slave, 'Go out quickly to the streets and alleys of the city, and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.'

Aramaic Bible in Plain English
“And that servant came and he told his employer these things; and the owner of the house was angry and he said to his servant, 'Go out quickly to the marketplaces and to the streets of the city and bring here the poor and the afflicted and the feeble and the blind.' “

GOD'S WORD® Translation
"The servant went back to report this to his master. Then the master of the house became angry. He told his servant, 'Run to every street and alley in the city! Bring back the poor, the handicapped, the blind, and the lame.'

Jubilee Bible 2000
So that slave came and showed his lord these things. Then the husband of the house, being angry, said to his slave, Go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and the maimed and the halt and the blind.

King James 2000 Bible
So that servant came, and showed his lord these things. Then the Master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor, and the maimed, and the lame, and the blind.

American King James Version
So that servant came, and showed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

American Standard Version
And the servant came, and told his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and maimed and blind and lame.

Douay-Rheims Bible
And the servant returning, told these things to his lord. Then the master of the house, being angry, said to his servant: Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the feeble, and the blind, and the lame.

Darby Bible Translation
And the bondman came up and brought back word of these things to his lord. Then the master of the house, in anger, said to his bondman, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring here the poor and crippled and lame and blind.

English Revised Version
And the servant came, and told his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and maimed and blind and lame.

Webster's Bible Translation
So that servant came, and showed his lord these things. Then the master of the house being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

Weymouth New Testament
"So the servant came and brought these answers to his master, and they stirred his anger. "'Go out quickly,' he said, 'into the streets of the city--the wide ones and the narrow. You will see poor men, and crippled, blind, lame: fetch them all in here.'

World English Bible
"That servant came, and told his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, 'Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in the poor, maimed, blind, and lame.'

Young's Literal Translation
'And that servant having come, told to his lord these things, then the master of the house, having been angry, said to his servant, Go forth quickly to the broad places and lanes of the city, and the poor, and maimed, and lame, and blind, bring in hither.

Lukas 14:21 Afrikaans PWL
Daardie slaaf het gekom en dié dinge aan sy werkgewer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê: ‘Gaan haastig uit na die markplein en die strate van die stad en bring die armes, verminktes, kreupeles en blindes in hierheen’.

Luka 14:21 Albanian
Kështu shërbëtori u kthye dhe ia dëftoi të gjitha zotit të vet. Atëherë i zoti i shtëpisë, plot zemërim, i tha shërbëtorit të vet: "Shpejt, shko nëpër sheshet dhe nëpër rrugët e qytetit e sill këtu lypës, sakatë, të çalë dhe të verbër".

ﻟﻮﻗﺎ 14:21 Arabic: Smith & Van Dyke
فأتى ذلك العبد واخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وازقتها وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:21 Armenian (Western): NT
Ծառան եկաւ ու պատմեց իր տիրոջ այս բաները: Այդ ատեն տանուտէրը բարկացաւ եւ ըսաւ իր ծառային. “Շուտո՛վ դուրս ելիր՝ դէպի քաղաքին հրապարակներն ու փողոցները, եւ հո՛ս բեր աղքատները, պակասաւորները, կաղերն ու կոյրերը”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta itzuliric cerbitzari harc conta cietzón gauça hauc bere nabussiari. Orduan asserreturic aitafamiliác erran cieçón bere cerbitzariari, Habil fitetz placetara, eta hirico carriquetara, eta paubreac eta impotentac, eta mainguäc eta itsuac huna barnera erekar itzac.

Dyr Laux 14:21 Bavarian
Dyr Diener gieng wider haim und gabtagt dös allss yn seinn Herrn. Daa gaboosert dyr Göbl und gschafft yn seinn Diener an: 'Schick di; ietz geest ainfach eyn de Gassn aushin und holst de Armen und Krüppln, de Blindn und Lamen zueher!'

Лука 14:21 Bulgarian
И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「奴僕回來把這些事報告給主人。那家的主人就發怒,吩咐奴僕說:『趕快出去,到城裡的大街小巷,把那些貧窮的、殘疾的、瞎眼的、瘸腿的,都帶到這裡來。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
“奴仆回来把这些事报告给主人。那家的主人就发怒,吩咐奴仆说:‘赶快出去,到城里的大街小巷,把那些贫穷的、残疾的、瞎眼的、瘸腿的,都带到这里来。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那僕人回來,把這事都告訴了主人。家主就動怒,對僕人說:『快出去到城裡大街小巷,領那貧窮的、殘廢的、瞎眼的、瘸腿的來。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那仆人回来,把这事都告诉了主人。家主就动怒,对仆人说:‘快出去到城里大街小巷,领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’

路 加 福 音 14:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 僕 人 回 來 , 把 這 事 都 告 訴 了 主 人 。 家 主 就 動 怒 , 對 僕 人 說 : 快 出 去 , 到 城 裡 大 街 小 巷 , 領 那 貧 窮 的 、 殘 廢 的 、 瞎 眼 的 、 瘸 腿 的 來 。

路 加 福 音 14:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 仆 人 回 来 , 把 这 事 都 告 诉 了 主 人 。 家 主 就 动 怒 , 对 仆 人 说 : 快 出 去 , 到 城 里 大 街 小 巷 , 领 那 贫 穷 的 、 残 废 的 、 瞎 眼 的 、 瘸 腿 的 来 。

Evanðelje po Luki 14:21 Croatian Bible
Sluga se vrati i javi to domaćinu. Tada domaćin, gnjevan, reče sluzi: 'Iziđi brzo na trgove gradske i ulice pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome.'

Lukáš 14:21 Czech BKR
I navrátiv se služebník, zvěstoval tyto věci pánu svému. Tedy rozhněvav se hospodář, řekl služebníku svému: Vyjdi rychle na rynky a na ulice města, a chudé, i chromé, i kulhavé, a slepé uveď sem.

Lukas 14:21 Danish
Og Tjeneren kom og meldte sin Herre dette; da blev Husbonden vred og sagde til sin Tjener: Gaa hurtig ud paa Byens Stræder og Gader, og før de fattige og vanføre og lamme og blinde herind!

Lukas 14:21 Dutch Staten Vertaling
En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Westcott and Hort 1881
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Tότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἴπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Tischendorf 8th Edition
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παραγενομενος ο δουλος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπειρους και τυφλους και χωλους εισαγαγε ωδε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και παραγενομενος ο δουλος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπηρους και τυφλους και χωλους εισαγαγε ωδε

Stephanus Textus Receptus 1550
και παραγενομενος ο δουλος εκεινος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπηρους και χωλους και τυφλους εισαγαγε ωδε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και παραγενομενος ο δουλος εκεινος απηγγειλε τω κυριω αυτου ταυτα. τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπε τω δουλω αυτου, Εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως, και τους πτωχους και αναπηρους και χωλους και τυφλους εισαγαγε ωδε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παραγενομενος ο δουλος εκεινος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπηρους και χωλους και τυφλους εισαγαγε ωδε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παραγενομενος ο δουλος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπειρους και τυφλους και χωλους εισαγαγε ωδε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai paragenomenos ho doulos apēngeilen tō kyriō autou tauta. tote orgistheis ho oikodespotēs eipen tō doulō autou Exelthe tacheōs eis tas plateias kai rhymas tēs poleōs, kai tous ptōchous kai anapērous kai typhlous kai chōlous eisagage hōde.

kai paragenomenos ho doulos apengeilen to kyrio autou tauta. tote orgistheis ho oikodespotes eipen to doulo autou Exelthe tacheos eis tas plateias kai rhymas tes poleos, kai tous ptochous kai anaperous kai typhlous kai cholous eisagage hode.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai paragenomenos ho doulos apēngeilen tō kyriō autou tauta. tote orgistheis ho oikodespotēs eipen tō doulō autou Exelthe tacheōs eis tas plateias kai rhymas tēs poleōs, kai tous ptōchous kai anapeirous kai typhlous kai chōlous eisagage hōde.

kai paragenomenos ho doulos apengeilen to kyrio autou tauta. tote orgistheis ho oikodespotes eipen to doulo autou Exelthe tacheos eis tas plateias kai rhymas tes poleos, kai tous ptochous kai anapeirous kai typhlous kai cholous eisagage hode.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai paragenomenos o doulos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapērous kai tuphlous kai chōlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapErous kai tuphlous kai chOlous eisagage Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai paragenomenos o doulos ekeinos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapērous kai chōlous kai tuphlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos ekeinos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapErous kai chOlous kai tuphlous eisagage Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai paragenomenos o doulos ekeinos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapērous kai chōlous kai tuphlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos ekeinos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapErous kai chOlous kai tuphlous eisagage Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai paragenomenos o doulos ekeinos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapērous kai chōlous kai tuphlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos ekeinos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapErous kai chOlous kai tuphlous eisagage Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Westcott/Hort - Transliterated
kai paragenomenos o doulos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapeirous kai tuphlous kai chōlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapeirous kai tuphlous kai chOlous eisagage Ode

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai paragenomenos o doulos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapeirous kai tuphlous kai chōlous eisagage ōde

kai paragenomenos o doulos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapeirous kai tuphlous kai chOlous eisagage Ode

Lukács 14:21 Hungarian: Karoli
Mikor azért az a szolga haza ment, megmondá ezeket az õ urának. Akkor megharagudván a gazda, monda az õ szolgájának: Eredj hamar a város utczáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide.

La evangelio laŭ Luko 14:21 Esperanto
Kaj la servisto revenis, kaj rakontis tion al sia mastro. Tiam ekkoleris la mastro, kaj diris al sia servisto:Eliru rapide sur la stratojn kaj irejojn de la urbo, kaj alkonduku cxi tien la malricxulojn kaj kriplulojn kaj blindulojn kaj lamulojn.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:21 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin se palvelia tuli, sanoi hän nämät herrallensa. Silloin perheenisäntä vihastui ja sanoi palveliallensa: mene nopiasti kaupungin kaduille ja kujille ja saata tänne vaivaiset ja raajarikot, ontuvat ja sokiat.

Luc 14:21 French: Darby
Et l'esclave, s'en etant retourne, rapporta ces choses à son maitre. Alors le maitre de la maison, en colere, dit à son esclave: Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amene ici les pauvres, et les estropies, et les aveugles, et les boiteux.

Luc 14:21 French: Louis Segond (1910)
Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.

Luc 14:21 French: Martin (1744)
Ainsi le serviteur s'en retourna, et rapporta ces choses à son maître. Alors le père de famille tout en colère, dit à son serviteur : va-t'en promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, et les impotents, et les boiteux et les aveugles.

Lukas 14:21 German: Modernized
Und der Knecht kam und sagte das seinem HERRN wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus bald auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein.

Lukas 14:21 German: Luther (1912)
Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein.

Lukas 14:21 German: Textbibel (1899)
Und der Knecht stellte sich und meldete dieses seinem Herrn. Da ward der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: eiligst gehe in die Straßen und Gassen der Stadt, und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen herein.

Luca 14:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
E il servitore, tornato, riferì queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore: Va’ presto per le piazze e per le vie della città, e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi.

Luca 14:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E quel servitore venne e rapportò queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore: Vattene prestamente per le piazze, e per le strade della città, e mena qua i mendici, ed i monchi, e gli zoppi, ed i ciechi.

LUKAS 14:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kembalilah hamba itu, serta memberitahu hal itu kepada tuannya. Lalu marahlah tuan rumah itu sambil berkata kepada hambanya itu: Keluarlah engkau pergi dengan segera ke jalan-jalan dan lorong negeri, bawalah ke mari orang miskin, dan orang kudung, dan orang buta, dan orang timpang.

Luke 14:21 Kabyle: NT
Mi d-yuɣal uqeddac ɣer umɛellem-is, yeḥka-yas ayen akk i s-d-nnan. Bab n wexxam yerfa, yenna i uqeddac-is : « azzel, ṛuḥ ɣer yiberdan d yizenqan n temdint, tɛeṛḍeḍ-ed iẓawaliyen, ineɛyuba, iderɣalen d iquḍaren ».

누가복음 14:21 Korean
종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 저는 자들을 데려오라 하니라

Lucas 14:21 Latin: Vulgata Clementina
Et reversus servus nuntiavit hæc domino suo. Tunc iratus paterfamilias, dixit servo suo : Exi cito in plateas et vicos civitatis : et pauperes, ac debiles, et cæcos, et claudos introduc huc.

Sv. Lūkass 14:21 Latvian New Testament
Un kalps pārnācis ziņoja par to savam kungam. Tad nama tēvs kļuva dusmīgs un sacīja savam kalpam: Ej steigšus gatvēs un pilsētas ielās un ved šurp nabagus un kropļus, un aklus, un klibus.

Evangelija pagal Lukà 14:21 Lithuanian
Tarnas sugrįžęs viską papasakojo šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: ‘Skubiai eik į miesto gatves ir skersgatvius ir vesk čia vargšus, paliegėlius, luošus ir aklus’.

Luke 14:21 Maori
A, ko te haerenga mai o taua pononga, ka korerotia enei mea ki tona rangatira, na ka riri te tangata i te whare, ka mea ki tana pononga, Hohoro te haere ki nga ara, ki nga huarahi o te pa, arahina mai ki konei nga rawakore, nga ngongengonge, nga matapo, me nga kopa.

Lukas 14:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da blev husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut på byens gater og streder, og før herinn de fattige og vanføre og blinde og halte!

Lucas 14:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: ``Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos.

Lucas 14:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: 'Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos.'

Lucas 14:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.

Lucas 14:21 Spanish: Reina Valera 1909
Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas á su señor. Entonces enojado el padre de la familia, dijo á su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos.

Lucas 14:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos.

Lucas 14:21 Bíblia King James Atualizada Português
Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: ‘Sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos’.

Lucas 14:21 Portugese Bible
Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor: Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.   

Luca 14:21 Romanian: Cornilescu
Cînd s'a întors robul, a spus stăpînului său aceste lucruri. Atunci stăpînul casei s'a mîniat, şi a zis robului său: ,Du-te degrab în pieţele şi uliţele cetăţii, şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.`

От Луки 14:21 Russian: Synodal Translation (1876)
И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

От Луки 14:21 Russian koi8r
И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

Luke 14:21 Shuar New Testament
Takarin waketki ni uuntrin Ashφ nuna ujakmai. Nuna antuk niisha kajekmiayi. Tura ni takarniurin timiai "Ju pΘprunam pΘnker jintianmasha tura uchich jintiachinmasha weme, Kuφtrincha tura wekaichasha, shutuapsha, kusurusha itiaarta."

Lukas 14:21 Swedish (1917)
Och tjänaren kom igen och omtalade detta för sin herre. Då blev husbonden vred och sade till sin tjänare: 'Gå strax ut på gator och gränder i staden, och för hitin fattiga och krymplingar och blinda och halta.'

Luka 14:21 Swahili NT
Mtumishi huyo akarudi na kumwarifu bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika, akamwambia mtumishi wake: Nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, uwalete hapa ndani maskini, viwete, vipofu na waliolemaa.

Lucas 14:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:21 Tawallamat Tamajaq NT
«As d-iqqal ǝkli, iga i mǝššis isalan kul win den. Iggaz alham labasan mǝššis n aɣaywan, amaran inn-as: Aglu tarmad, tilalaɣ aɣrǝm, tidawa-du ǝd tǝlǝqqawen ǝd nǝbdan ǝd mǝddǝrɣal ǝd mǝggudal.»

ลูกา 14:21 Thai: from KJV
ผู้รับใช้นั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้นายฟัง นายก็โกรธ จึงสั่งผู้รับใช้ว่า `จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอกน้อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้ามาที่นี่'

Luka 14:21 Turkish
‹‹Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, ‹Koş› dedi, ‹Kentin caddelerine, sokaklarına çık; yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir.›

Лука 14:21 Ukrainian: NT
І прийшовши слуга той, оповів панові своєму. Тодї прогнівившись господар, рече слузї своєму: Вийди хутко на дороги та на улицї городські, та вбогих, та калїк, та кривих, та слїпих поприводь сюди.

Luke 14:21 Uma New Testament
Pahawaa' toei nculii' hilou hi pue' susa' mpowoli' lolita-ra toe. Uma-pi mowo kamoroe-na pue' susa', na'uli' -ki pahawaa' -na: `Pesahui hilou hi karajaa pai' hi porompengaa ohea hi rala ngata. Bawai-ramo tumai tokabu, tokeru, towero, pai' topungku.' Hilou mpu'u-imi-hawo pahawaa' toei mpotuku' hawa' pue' susa'.

Lu-ca 14:21 Vietnamese (1934)
Ðầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây.

Luke 14:20
Top of Page
Top of Page