Matthew 17:25
New International Version
"Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes--from their own children or from others?"

New Living Translation
"Yes, he does," Peter replied. Then he went into the house. But before he had a chance to speak, Jesus asked him, "What do you think, Peter? Do kings tax their own people or the people they have conquered?"

English Standard Version
He said, “Yes.” And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, “What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others?”

Berean Study Bible
“Yes,” he answered. When Peter entered the house, Jesus preempted him. “What do you think, Simon?” He asked. “From whom do the kings of the earth collect customs and taxes: from their own sons, or from others?”

New American Standard Bible
He said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?"

King James Bible
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

Holman Christian Standard Bible
Yes," he said. When he went into the house, Jesus spoke to him first, "What do you think, Simon? Who do earthly kings collect tariffs or taxes from? From their sons or from strangers?" "

International Standard Version
He answered, "Yes." When Peter went home, Jesus spoke to him first and asked him, "What do you think, Simon? From whom do kings on the earth collect tolls or tributes? From their own subjects, or from foreigners?"

NET Bible
He said, "Yes." When Peter came into the house, Jesus spoke to him first, "What do you think, Simon? From whom do earthly kings collect tolls or taxes--from their sons or from foreigners?"

Aramaic Bible in Plain English
And he said to them, “Yes.” And when Kaypha entered the house, Yeshua anticipated him and he said to him, “How does it seem to you Shimeon? From whom do the Kings of the earth take taxes and head money? From their children or from strangers?”

GOD'S WORD® Translation
"Certainly," he answered. Peter went into the house. Before he could speak, Jesus asked him, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the world collect fees or taxes? Is it from their family members or from other people?"

Jubilee Bible 2000
He said, Yes. And when he was come into the house, Jesus spoke unto him first, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own sons or of strangers?

King James 2000 Bible
He said, Yes. And when he came into the house, Jesus preceded him, saying, What think you, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

American King James Version
He said, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What think you, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

American Standard Version
He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?

Douay-Rheims Bible
He said: Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying: What is thy opinion, Simon? The kings of the earth, of whom do they receive tribute or custom? of their own children, or of strangers?

Darby Bible Translation
He says, Yes. And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, What dost thou think, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive custom or tribute? from their own sons or from strangers?

English Revised Version
He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?

Webster's Bible Translation
He saith, Yes. And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, What thinkest thou, Simon? from whom do the kings of the earth take custom or tribute? from their own children, or from strangers?

Weymouth New Testament
"Yes," he replied, and then went into the house. But before he spoke a word Jesus said, "What think you, Simon? From whom do this world's kings receive customs or capitation tax? from their own children, or from others?"

World English Bible
He said, "Yes." When he came into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth receive toll or tribute? From their children, or from strangers?"

Young's Literal Translation
And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, 'What thinkest thou, Simon? the kings of the earth -- from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?'

Mattheus 17:25 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: “Ja.” Toe Kefa in die huis inkom, spring Yeshua hom voor en sê vir hom: “Wat dink jy, Shim’on? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting: van hulle seuns of van ander?”

Mateu 17:25 Albanian
Ai tha: ''Po''. Kur hyri në shtëpi, Jezusi e priti përpara duke thënë: ''Ç'mendon ti, Simon? Prej kujt i marrin haraçet ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të vet apo prej të huajve?''.

ﻣﺘﻰ 17:25 Arabic: Smith & Van Dyke
قال بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان. ممن ياخذ ملوك الارض الجباية او الجزية أمن بنيهم ام من الاجانب.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:25 Armenian (Western): NT
Երբ տուն մտաւ, Յիսուս կանխեց զինք՝ ըսելով. «Ի՞նչ է քու կարծիքդ, Սիմո՛ն. երկրի թագաւորները որմէ՞ կը ստանան հարկը կամ տուրքը, իրենց որդիներէ՞ն՝ թէ օտարներէն»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  17:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Dio, Bay. Eta etchean sarthu içan cenean, aitzin cequión IESVS, cioela, Simon, cer irudi çaic? Lurreco reguéc norenganic hartzen dituzté tributac eta taillac? beré haourretaric, ala bercetacoetaric?

Dyr Mathäus 17:25 Bavarian
Er gaab an: "Jo, jo!" Wie yr aft in s Haus einhingieng, kaam iem dyr Iesen mit dyr Fraag vür: "Was mainst n, Simen, von wem erhöbnd n de Künig von derer Welt Zoll und Steuern? Von dyr aignen Sippn older von de Andern?"

Матей 17:25 Bulgarian
Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
彼得說:「當然納。」彼得進了屋子,耶穌先問他:「西門,這件事你怎麼看?地上的眾君王向誰徵收關稅和丁稅呢?向自己的兒女,還是向外人呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
彼得说:“当然纳。”彼得进了屋子,耶稣先问他:“西门,这件事你怎么看?地上的众君王向谁征收关税和丁税呢?向自己的儿女,还是向外人呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
彼得說:「納。」他進了屋子,耶穌先向他說:「西門,你的意思如何?世上的君王向誰徵收關稅、丁稅?是向自己的兒子呢,是向外人呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
彼得说:“纳。”他进了屋子,耶稣先向他说:“西门,你的意思如何?世上的君王向谁征收关税、丁税?是向自己的儿子呢,是向外人呢?”

馬 太 福 音 17:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
彼 得 說 : 納 。 他 進 了 屋 子 , 耶 穌 先 向 他 說 : 西 門 ﹐ 你 的 意 思 如 何 ? 世 上 的 君 王 向 誰 徵 收 關 稅 、 丁 稅 ? 是 向 自 己 的 兒 子 呢 ? 是 向 外 人 呢 ?

馬 太 福 音 17:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
彼 得 说 : 纳 。 他 进 了 屋 子 , 耶 稣 先 向 他 说 : 西 门 , 你 的 意 思 如 何 ? 世 上 的 君 王 向 谁 徵 收 关 税 、 丁 税 ? 是 向 自 己 的 儿 子 呢 ? 是 向 外 人 呢 ?

Evanðelje po Mateju 17:25 Croatian Bible
Plaća, odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?

Matouš 17:25 Czech BKR
A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích?

Matthæus 17:25 Danish
Han sagde: »Jo.« Og da han kom ind i Huset, kom Jesus ham i Forkøbet og sagde: »Hvad tykkes dig, Simon? Af hvem tage Jordens Konger Told eller Skat, af deres egne Sønner eller af de fremmede?«

Mattheüs 17:25 Dutch Staten Vertaling
Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Westcott and Hort 1881
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει, Ναί. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Tί σοι δοκεῖ, Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Greek Orthodox Church 1904
λέγει, Ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Tischendorf 8th Edition
λέγει· ναί. καὶ εἰσελθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ Βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει, Ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶ,ν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει Ναί καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει ναι και ελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει ναι και εισελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει, Ναι. και οτε εισηλθεν εις την οικιαν, προεφθασεν αυτον ο Ιησους, λεγων, Τι σοι δοκει, Σιμων; οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσι τελη η κηνσον; απο των υιων αυτω,ν η απο των αλλοτριων;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει ναι και ελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei Nai. kai elthonta eis tēn oikian proephthasen auton ho Iēsous legōn Ti soi dokei, Simōn? hoi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson? apo tōn huiōn autōn ē apo tōn allotriōn?

legei Nai. kai elthonta eis ten oikian proephthasen auton ho Iesous legon Ti soi dokei, Simon? hoi basileis tes ges apo tinon lambanousin tele e kenson? apo ton huion auton e apo ton allotrion?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei Nai. kai elthonta eis tēn oikian proephthasen auton ho Iēsous legōn Ti soi dokei, Simōn? hoi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson? apo tōn huiōn autōn ē apo tōn allotriōn?

legei Nai. kai elthonta eis ten oikian proephthasen auton ho Iesous legon Ti soi dokei, Simon? hoi basileis tes ges apo tinon lambanousin tele e kenson? apo ton huion auton e apo ton allotrion?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei nai kai eiselthonta eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai eiselthonta eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei nai kai ote eisēlthen eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai ote eisElthen eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei nai kai ote eisēlthen eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai ote eisElthen eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei nai kai ote eisēlthen eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai ote eisElthen eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Westcott/Hort - Transliterated
legei nai kai elthonta eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai elthonta eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei nai kai elthonta eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn uiōn autōn ē apo tōn allotriōn

legei nai kai elthonta eis tEn oikian proephthasen auton o iEsous legOn ti soi dokei simOn oi basileis tEs gEs apo tinOn lambanousin telE E kEnson apo tOn uiOn autOn E apo tOn allotriOn

Máté 17:25 Hungarian: Karoli
Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelõzé õt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktõl szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektõl?

La evangelio laŭ Mateo 17:25 Esperanto
Li respondis:Jes. Kaj kiam li venis en la domon, Jesuo unue parolis al li, dirante:Kiel sxajnas al vi, Simon? de kiuj prenas la regxoj de la tero imposton aux tributon? de siaj filoj aux de la fremduloj?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:25 Finnish: Bible (1776)
Sanoi hän: on. Ja kuin hän tuli huoneeseen, ennätti hänen Jesus, ja sanoi: mitäs luulet, Simon? keiltä maan kuninkaat ottavat tullin eli veron? omilta lapsiltansa, taikka vierailta?

Matthieu 17:25 French: Darby
Il dit: Oui. Et quand il fut entre dans la maison, Jesus le prevint, disant: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impots, de leurs fils ou des etrangers?

Matthieu 17:25 French: Louis Segond (1910)
Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? de leurs fils, ou des étrangers?

Matthieu 17:25 French: Martin (1744)
Il dit : oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, en lui disant : qu'est-ce qu'il t'en semble, Simon? Les Rois de la terre, de qui prennent-ils des tributs, ou des impôts? est-ce de leurs enfants, ou des étrangers?

Matthaeus 17:25 German: Modernized
Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was dünkt dich, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden den Zoll oder Zins,MT 17:von ihren Kindern oder von den Fremden?

Matthaeus 17:25 German: Luther (1912)
Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was dünkt dich, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden den Zoll oder Zins? Von Ihren Kindern oder von den Fremden?

Matthaeus 17:25 German: Textbibel (1899)
Er sagt: doch. Und als er ins Haus gieng, kam ihm Jesus zuvor und sagte: was dünkt dich, Simon? die Könige der Erde, von wem nehmen sie Zölle oder Steuer? von ihren Eigenen oder von den Fremden?

Matteo 17:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Egli rispose: Sì. E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: Che te ne pare, Simone? i re della terra da chi prendono i tributi o il censo? dai loro figliuoli o dagli stranieri?

Matteo 17:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Egli disse: Sì. E quando egli fu entrato in casa, Gesù lo prevenne, dicendo: Che ti pare, Simone? da cui prendono i re della terra i tributi, o il censo? da’ figliuoli loro, o dagli stranieri?

MATIUS 17:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Petrus, "Bayar." Setelah Petrus masuk ke dalam rumah, maka Yesus pun mendahului dia bertutur, kata-Nya, "Hai Simon, apakah sangkamu? Raja-raja di dunia ini memungut cukai atau hasil dari siapakah? Daripada segala anaknyakah, atau daripada orang keluarankah?"

Matthew 17:25 Kabyle: NT
Yerra-yasen Buṭrus : Ih, ad ixelleṣ ! Imiren kan mi gekcem Buṭrus ɣer wexxam, Sidna Ɛisa iluɛa-t, yenna-yas : D acu twalaḍ a Buṭrus ? Anwa i glaqen ad ixelleṣ tabzert i igelliden n ddunit-a , d arraw-nsen neɣ d ibeṛṛaniyen ?

마태복음 17:25 Korean
가로되 `내신다' 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 가라사대 시몬아, 네 생각은 어떠하뇨 ? 세상 임금들이 뉘게 관세와 정세를 받느냐 ? 자기 아들에게냐 ? 타인에게냐 ?

Matthaeus 17:25 Latin: Vulgata Clementina
Ait : Etiam. Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus, dicens : Quid tibi videtur Simon ? reges terræ a quibus accipiunt tributum vel censum ? a filiis suis, an ab alienis ?

Sv. Matejs 17:25 Latvian New Testament
Bet viņš atbildēja: No svešiniekiem. Jēzus sacīja viņam: Tātad dēli brīvi.

Evangelija pagal Matà 17:25 Lithuanian
Jis atsakė: “Taip!” Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: “Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?”

Matthew 17:25 Maori
Ka mea ia, E hoatu ano. A, no ka tapoko ia ki te whare, ko Ihu kua korero ki a ia, kua mea, E pehea ana tou whakaaro, e Haimona? E tangohia ana e nga kingi o te ao nga takoha taonga me te takoha tangata i a wai? i a ratou ake tama, i a nga tanga ta ke ranei?

Matteus 17:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sa: Jo. Og da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa til ham: Hvad tykkes dig, Simon? av hvem tar kongene på jorden toll eller skatt? av sine barn eller av de fremmede?

Mateo 17:25 Spanish: La Biblia de las Américas
El dijo: Sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños?

Mateo 17:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Sí," contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: "¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños?"

Mateo 17:25 Spanish: Reina Valera Gómez
Él dijo: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos, o de los extranjeros?

Mateo 17:25 Spanish: Reina Valera 1909
El dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos ó el censo? ¿de sus hijos ó de los extraños?

Mateo 17:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños?

Mateus 17:25 Bíblia King James Atualizada Português
“Sim, paga”, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: “Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos?”

Mateus 17:25 Portugese Bible
Disse ele: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? dos seus filhos, ou dos alheios?   

Matei 17:25 Romanian: Cornilescu
,,Ba da``, a zis Petru. Şi cînd a intrat în casă, Isus i -a luat înainte, şi i -a zis: ,,Ce crezi, Simone? Împăraţii pămîntului dela cine iau dări sau biruri? Dela fiii lor sau dela străini?``

От Матфея 17:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?

От Матфея 17:25 Russian koi8r
Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?

Matthew 17:25 Shuar New Testament
Tutai Pφtiur "Ee" Tφmiayi. Tura Pφtiur Jeß Wayß chichaatsain Jesus emka Tφmiayi "Chφkich nunkanmaya akupin ┐yana Kuφtrijiain takainia. Ni Shußriniunkek atantainia. Antsu yajaya Shußrnan atantainiatsuk. Nekaschak, Semunkß?"

Matteus 17:25 Swedish (1917)
Han svarade: »Jo.» När han sedan hade kommit hem, förekom honom Jesus med frågan: »Vad synes dig, Simon? Av vilka taga jordens konungar tull eller skatt, av sina söner eller av andra människor?»

Matayo 17:25 Swahili NT
Petro akajibu, "Naam, hulipa." Basi, Petro alipoingia ndani ya nyumba, kabla hata hajasema neno, Yesu akamwuliza, "Simoni, wewe unaonaje? Wafalme wa dunia hukusanya ushuru au kodi kutoka kwa kina nani? Kutoka kwa wananchi ama kutoka kwa wageni?"

Mateo 17:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi niya, Oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus, na nagsasabi, Anong akala mo, Simon? ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganiningil ng kabayaran ng buwis? sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba?

Ǝlinjil wa n Matta 17:25 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Butros: «Awalla za ar irazzam-tu». Iggaz Butros ehan, azzar-as Ɣaysa awal issǝstan-tu inn-as: «Ma tǝnne kay Simɣon, ma irazzaman takǝsen d amana i mǝnokalan n ǝddǝnet? Awak maddanǝsan a dasan-tan-razzamnen, meɣ aytedan sa hadan?»

มัทธิว 17:25 Thai: from KJV
เปโตรตอบว่า "เสีย" เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่า "ซีโมนเอ๋ย ท่านเห็นอย่างไร กษัตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ใด จากโอรสหรือจากผู้อื่น"

Matta 17:25 Turkish
Petrus, ‹‹Ödüyor›› dedi. Petrus eve gelince, daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, ‹‹Simun, ne dersin?›› dedi. ‹‹Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?››

Матей 17:25 Ukrainian: NT
Каже: Так. І як увійшов у господу, попередив його Ісус, глаголючи: Що ти думаєш, Симоне? з кого! земні царі збирають данину? з своїх синів, чи з чужих?

Matthew 17:25 Uma New Testament
Na'uli' Petrus: "Nabayari moto!" Ngkai ree, nculii' -imi Simon Petrus hilou hi tomi po'ohaa' -ra. Rata hi ria, ko'ia-di napoka'alai mololita-e, ncaliu Yesus-mi mpekune' -i: "Simon, beiwa-kowo pomporata-nu: hema to kana mpobayari paja' pai' pepue' hi raja to mpokuasai ngata doo? Ntodea-na moto-di, ba pue' ngata to nakuasai-di?"

Ma-thi-ô 17:25 Vietnamese (1934)
Phi -e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi -e-rơ vào nhà, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?

Matthew 17:24
Top of Page
Top of Page