Matthew 17:27
New International Version
"But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch; open its mouth and you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours."

New Living Translation
However, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw in a line. Open the mouth of the first fish you catch, and you will find a large silver coin. Take it and pay the tax for both of us."

English Standard Version
However, not to give offense to them, go to the sea and cast a hook and take the first fish that comes up, and when you open its mouth you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself.”

Berean Study Bible
“But so that we may not offend them, go to the sea, cast a hook, and take the first fish you catch. When you open its mouth, you will find a four-drachma coin. Take it and give it to them for My tax and yours.”

New American Standard Bible
"However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook, and take the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for you and Me."

King James Bible
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

Holman Christian Standard Bible
"But, so we won't offend them, go to the sea, cast in a fishhook, and take the first fish that you catch. When you open its mouth you'll find a coin. Take it and give it to them for Me and you."

International Standard Version
However, so that we don't offend them, go to the sea and throw in a hook. Take the first fish that comes up, open its mouth, and you will find a coin. Take it and give it to them for me and you."

NET Bible
But so that we don't offend them, go to the lake and throw out a hook. Take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find a four drachma coin. Take that and give it to them for me and you."

Aramaic Bible in Plain English
“But lest we give offense to them, go to the sea and cast a fish hook, and the first fish that comes up, open its mouth and you will find a shekel. Take that and give for me and for you.”

GOD'S WORD® Translation
However, so that we don't create a scandal, go to the sea and throw in a hook. Take the first fish that you catch. Open its mouth, and you will find a coin. Give that coin to them for you and me."

Jubilee Bible 2000
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea and cast a hook and take up the first fish that comes up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a stater, a coin worth four drachmas; take that, and give it unto them for me and thee.

King James 2000 Bible
However, lest we should offend them, go to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first comes up; and when you have opened its mouth, you shall find a piece of money: that take, and give unto them for me and you.

American King James Version
Notwithstanding, lest we should offend them, go you to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first comes up; and when you have opened his mouth, you shall find a piece of money: that take, and give to them for me and you.

American Standard Version
But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.

Douay-Rheims Bible
But that we may not scandalize them, go to the sea, and cast in a hook: and that fish which shall first come up, take: and when thou hast opened its mouth, thou shalt find a stater: take that, and give it to them for me and thee.

Darby Bible Translation
But that we may not be an offence to them, go to the sea and cast a hook, and take the first fish that comes up, and when thou hast opened its mouth thou wilt find a stater; take that and give it to them for me and thee.

English Revised Version
But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.

Webster's Bible Translation
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast a hook, and take the fish that first cometh up: and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: take that, and give to them for me and thee.

Weymouth New Testament
"However, lest we cause them to sin, go and throw a hook into the Lake, and take the first fish that comes up. When you open its mouth, you will find a shekel in it: bring that coin and give it to them for yourself and me."

World English Bible
But, lest we cause them to stumble, go to the sea, cast a hook, and take up the first fish that comes up. When you have opened its mouth, you will find a stater coin. Take that, and give it to them for me and you."

Young's Literal Translation
but, that we may not cause them to stumble, having gone to the sea, cast a hook, and the fish that hath come up first take thou up, and having opened its mouth, thou shalt find a stater, that having taken, give to them for me and thee.'

Mattheus 17:27 Afrikaans PWL
maar sodat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi ’n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom en as jy sy bek oopmaak, sal jy ’n shekel kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.”

Mateu 17:27 Albanian
Megjithatë, për të mos i skandalizuar ata, shko në det, hidhe grepin dhe merr peshkun e parë që do vijë lart, hapja gojën dhe do të gjesh një staterë; merre dhe jepjau atyre për ty dhe për mua''.

ﻣﺘﻰ 17:27 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن لئلا نعثرهم اذهب الى البحر وألق صنارة والسمكة التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:27 Armenian (Western): NT
Բայց որպէսզի չգայթակղեցնենք զանոնք, գնա՛ ծովը ու կա՛րթ նետէ, եւ ա՛ռ առաջին ձուկը որ կ՚ելլէ: Երբ անոր բերանը բանաս՝ սատեր մը պիտի գտնես. ա՛ռ զայն ու տո՛ւր անոնց՝ ինծի եւ քեզի համար»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  17:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina scandaliza eztitzagunçát, itsassora ioanic, egotzac amuä: eta lehen iganen den arraina har eçac, eta haren ahoa irequiric eridenen baituc staterabat: harturic hura eman iecéc enegatic eta hiregatic.

Dyr Mathäus 17:27 Bavarian
Aber mir wollnd üns y nit mit ien zhaeggln. Waisst was; ietz geest eyn n See abhin und schmeisst önn Angl aus! Yn n eerstn Fish, der wo dyr anbeisst, glangst eyn n Foz einhin, und daa finddst aynn Silberling drinn. Und dönn gibst ien als Templgeld für mi und di."

Матей 17:27 Bulgarian
Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但為了不絆倒他們,你到湖邊去投下魚鉤,拿起釣上來的第一條魚,打開魚的嘴,會發現一個大銀幣。你就把它拿去,為我和你交給他們吧。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
但为了不绊倒他们,你到湖边去投下鱼钩,拿起钓上来的第一条鱼,打开鱼的嘴,会发现一个大银币。你就把它拿去,为我和你交给他们吧。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
但恐怕觸犯他們,你且往海邊去釣魚,把先釣上來的魚拿起來,開了牠的口,必得一塊錢,可以拿去給他們,做你我的稅銀。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
但恐怕触犯他们,你且往海边去钓鱼,把先钓上来的鱼拿起来,开了它的口,必得一块钱,可以拿去给他们,做你我的税银。”

馬 太 福 音 17:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
但 恐 怕 觸 犯 ( 觸 犯 : 原 文 是 絆 倒 ) 他 們 , 你 且 往 海 邊 去 釣 魚 , 把 先 釣 上 來 的 魚 拿 起 來 , 開 了 他 的 口 , 必 得 一 塊 錢 , 可 以 拿 去 給 他 們 , 作 你 我 的 稅 銀 。

馬 太 福 音 17:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
但 恐 怕 触 犯 ( 触 犯 : 原 文 是 绊 倒 ) 他 们 , 你 且 往 海 边 去 钓 鱼 , 把 先 钓 上 来 的 鱼 拿 起 来 , 开 了 他 的 口 , 必 得 一 块 钱 , 可 以 拿 去 给 他 们 , 作 你 我 的 税 银 。

Evanðelje po Mateju 17:27 Croatian Bible
Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.

Matouš 17:27 Czech BKR
Ale abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.

Matthæus 17:27 Danish
Men for at vi ikke skulle forarge dem, saa gaa hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og naar du aabner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!«

Mattheüs 17:27 Dutch Staten Vertaling
Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem die, en geef hem aan hen voor Mij en u.

Nestle Greek New Testament 1904
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβαίνοντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Stephanus Textus Receptus 1550
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους, πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον, και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον· και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα· εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαινοντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hina de mē skandalisōmen autous, poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthyn aron, kai anoixas to stoma autou heurēseis statēra; ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou.

hina de me skandalisomen autous, poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta proton ichthyn aron, kai anoixas to stoma autou heureseis statera; ekeinon labon dos autois anti emou kai sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hina de mē skandalisōmen autous, poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthyn aron, kai anoixas to stoma autou heurēseis statēra; ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou.

hina de me skandalisomen autous, poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta proton ichthyn aron, kai anoixas to stoma autou heureseis statera; ekeinon labon dos autois anti emou kai sou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis tēn thalassan bale ankistron kai ton anabainonta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis tEn thalassan bale ankistron kai ton anabainonta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis tēn thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis tEn thalassan bale ankistron kai ton anabanta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis tēn thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis tEn thalassan bale ankistron kai ton anabanta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Westcott/Hort - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ina de mē skandalisōmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prōton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurēseis statēra ekeinon labōn dos autois anti emou kai sou

ina de mE skandalisOmen autous poreutheis eis thalassan bale ankistron kai ton anabanta prOton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurEseis statEra ekeinon labOn dos autois anti emou kai sou

Máté 17:27 Hungarian: Karoli
De hogy õket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az elsõ halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.

La evangelio laŭ Mateo 17:27 Esperanto
Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru al la maro kaj jxetu hoketon, kaj prenu la fisxon unue venintan, kaj malferminte gxian busxon, vi trovos stateron. Prenu gxin, kaj donu al ili por mi kaj vi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:27 Finnish: Bible (1776)
Mutta ettemme heitä pahentaisi, niin mene merelle, heitä onkes, ja ota se kala, joka ensin tulee ylös, ja avaa hänen suunsa, niin sinä löydät rahan: ota se, ja anna heille minun ja sinun edestäs.

Matthieu 17:27 French: Darby
afin que nous ne les scandalisions pas, va-t-en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statere; prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.

Matthieu 17:27 French: Louis Segond (1910)
Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.

Matthieu 17:27 French: Martin (1744)
Mais afin que nous ne les scandalisions point, va-t'en à la mer, et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montera; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère; prends-le, et le leur donne pour moi et pour toi.

Matthaeus 17:27 German: Modernized
Auf daß aber wir sie nicht ärgern, so gehe hin an das Meer und wirf die Angel, und den ersten Fisch, der herauffährt, den nimm; und wenn du seinen Mund auftust, wirst du einen Stater finden. Denselbigen nimm und gib ihn für mich und dich.

Matthaeus 17:27 German: Luther (1912)
Auf daß aber wir sie nicht ärgern, so gehe hin an das Meer und wirf die Angel, und den ersten Fisch, der herauffährt, den nimm; und wenn du seinen Mund auftust, wirst du einen Stater finden; den nimm und gib ihnen für mich und dich.

Matthaeus 17:27 German: Textbibel (1899)
Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin an den See, wirf die Angel aus, und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, und wenn du seinen Mund aufmachst, wirst du einen Stater finden; den nimm und gieb ihnen denselben für mich und dich.

Matteo 17:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma, per non scandalizzarli, vattene al mare, getta l’amo e prendi il primo pesce che verrà su; e, apertagli la bocca, troverai uno statere. Prendilo, e dallo loro per me e per te.

Matteo 17:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, acciocchè noi non li scandalezziamo, vattene al mare, e getta l’amo, e togli il primo pesce che salirà fuori, ed aprigli la gola, e tu vi troverai uno statere; prendilo e dallo loro, per te, e per me.

MATIUS 17:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi supaya jangan kita menyakitkan hati mereka itu, pergilah engkau ke tasik mengail, dan ambillah ikan yang mula-mula timbul; dan apabila engkau membuka mulutnya, engkau akan mendapat sekeping uang empat dirham; ambillah uang itu, lalu berikan kepada mereka itu bagi Aku dan bagi engkau pun."

Matthew 17:27 Kabyle: NT
Lameɛna iwakken ur ten-yețɣaḍ ara lḥal, ṛuḥ, ḍeggeṛ tasennaṛt ɣer lebḥeṛ, aslem ( aḥewtiw ) amezwaru ara d-teṭṭfeḍ, ldi-yas imi, aț-țafeḍ deg-s aṣurdi n lfeṭṭa, efk-asen-t d lexlaṣ n tebzert-nneɣ nekk yid-ek.

마태복음 17:27 Korean
그러나 우리가 저희로 오해케 하지 않기 위하여 네가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈 한 세겔을 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라

Matthaeus 17:27 Latin: Vulgata Clementina
Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, et mitte hamum : et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle : et aperto ore ejus, invenies staterem : illum sumens, da eis pro me et te.

Sv. Matejs 17:27 Latvian New Testament

Evangelija pagal Matà 17:27 Lithuanian
Tačiau, kad jų nepapiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save”.

Matthew 17:27 Maori
Ahakoa ra kei whai take he mai ratou ki a tatou, haere ki te moana, piua tetahi matau, a ka eke te ika matamua, tangohia; na, ka whakatuwhera i tona mangai, ka kite ai koe i tetahi moni: tangohia tena, ka hoatu ki a ratou, hei mea moku, mou.

Matteus 17:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men forat vi ikke skal gi dem anstøt, så gå ned til sjøen, kast ut en krok, og ta den første fisk som kommer op; og når du åpner munnen på den, skal du finne en stater; ta den og gi dem for mig og dig!

Mateo 17:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga; y cuando le abras la boca hallarás un estáter; tómalo y dáselo por ti y por mí.

Mateo 17:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga; y cuando le abras la boca hallarás un siclo (salario de cuatro días); tómalo y dáselo por ti y por Mí."

Mateo 17:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle su boca, hallarás un estatero; tómalo y dáselo por mí y por ti.

Mateo 17:27 Spanish: Reina Valera 1909
Mas porque no los escandalicemos, ve á la mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero: tómalo, y dáselo por mí y por ti.

Mateo 17:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estátero: tómalo, y dáselo por mí y por ti.

Mateus 17:27 Bíblia King James Atualizada Português
Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também.

Mateus 17:27 Portugese Bible
Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter; toma-o, e dá-lho por mim e por ti.   

Matei 17:27 Romanian: Cornilescu
Dar, ca să nu -i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa, şi trage afară peştele care va veni întîi; deschide -i gura, şi vei găsi în ea o rublă (Greceşte: Un statir.) pe care ia -o şi dă-le -o lor, pentru Mine şi pentru tine.``

От Матфея 17:27 Russian: Synodal Translation (1876)
но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

От Матфея 17:27 Russian koi8r
но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

Matthew 17:27 Shuar New Testament
T·rasha itiurchat Enentßimprarain tusar akiktai. Ame tsau jukim Entsß Wetß. T·ram emka namak japikim iwiankam nui kuit Wßinkiattame. Nu jukim Wφniasha ßminiusha akikmakta."

Matteus 17:27 Swedish (1917)
Men för att vi icke skola bliva dem till en stötesten, så gå ned till sjön och kasta ut en krok. Tag så den första fisk som du drager upp, och när du öppnar munnen på den skall du där finna en silverpenning. Tag den, och giv den åt dem for mig och dig.»

Matayo 17:27 Swahili NT
Lakini kusudi tusiwakwaze, nenda ziwani ukatupe ndoana; chukua samaki wa kwanza atakayenaswa, fungua kinywa chake, na ndani utakuta fedha taslimu ya zaka. Ichukue ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako."

Mateo 17:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't, baka katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw; at pagka naibuka mo na ang kaniyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo: kunin mo, at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo.

Ǝlinjil wa n Matta 17:27 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan ya fǝl ad wǝr nǝqqǝl tǝsǝnkǝft y ǝzǝgzan n aytedan win zarzamnen, aglu akku agaraw, tǝgǝra daɣ-as azabzab wa n abbaz ǝn kifitan. Kifi wa tobazaɣ ǝstizarat, aru imi-net, a daɣ-as in-tagǝza tefelt n ǝzrǝf wa mallan. Tefelt ten ǝkkǝs-tat-du, tagla takfaɣ-asan-tat, ad tǝqqal ǝrruzmatan n amana wa-nin, ǝd wa-nak.»

มัทธิว 17:27 Thai: from KJV
แต่เพื่อมิให้เขาเข้าใจผิด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด"

Matta 17:27 Turkish
‹‹Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç, dört dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver.››

Матей 17:27 Ukrainian: NT
Тільки ж, щоб не блазнити нам Їх, ійди до моря, та закинь удку, й першу рибу, що піймаєть ся, візьми й роззявивши їй рот, знайдеш статира; взявши його, дай їм за мене й за себе.

Matthew 17:27 Uma New Testament
Aga nau' wae, agina mobayari moto-tamo, bona neo' kedi' nono-ra hi kita'. Jadi', hilou-moko hi rano mopeka. Ala' bau' uru to lomo' -na nupeka. Nurata doi hi rala nganga-na hono' pobayari paja' hi kita' rodua. Ala' doi tetu, pai' nubayari-ki paja' Tomi Alata'ala."

Ma-thi-ô 17:27 Vietnamese (1934)
Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

Matthew 17:26
Top of Page
Top of Page