Matthew 2:13
New International Version
When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him."

New Living Translation
After the wise men were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up! Flee to Egypt with the child and his mother," the angel said. "Stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him."

English Standard Version
Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child, to destroy him.”

Berean Study Bible
When the Magi had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up!” he said. “Take the Child and His mother and flee to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the Child to kill Him.”

New American Standard Bible
Now when they had gone, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up! Take the Child and His mother and flee to Egypt, and remain there until I tell you; for Herod is going to search for the Child to destroy Him."

King James Bible
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

Holman Christian Standard Bible
After they were gone, an angel of the Lord suddenly appeared to Joseph in a dream, saying, "Get up! Take the child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy Him."

International Standard Version
After they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up, take the child and his mother, and flee to Egypt," he said. "Stay there until I tell you, because Herod intends to search for the child and kill him."

NET Bible
After they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod is going to look for the child to kill him."

Aramaic Bible in Plain English
And as they went, The Angel of THE LORD JEHOVAH appeared in a dream to Yoseph, and said to him, “Arise, take The Boy and his mother, and flee to Egypt and stay there, until I speak to you, for Herodus is going to seek The Boy to destroy him.”

GOD'S WORD® Translation
After they had left, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. The angel said to him, "Get up, take the child and his mother, and flee to Egypt. Stay there until I tell you, because Herod intends to search for the child and kill him."

Jubilee Bible 2000
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in dreams, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and remain there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to kill him.

King James 2000 Bible
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and remain there until I bring you word: for Herod will seek the young child to destroy him.

American King James Version
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appears to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be you there until I bring you word: for Herod will seek the young child to destroy him.

American Standard Version
Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.

Douay-Rheims Bible
And after they were departed, behold an angel of the Lord appeared in sleep to Joseph, saying: Arise, and take the child and his mother, and fly into Egypt: and be there until I shall tell thee. For it will come to pass that Herod will seek the child to destroy him.

Darby Bible Translation
Now, they having departed, behold, an angel of [the] Lord appears in a dream to Joseph, saying, Arise, take to [thee] the little child and his mother, and flee into Egypt, and be there until I shall tell thee; for Herod will seek the little child to destroy it.

English Revised Version
Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.

Webster's Bible Translation
And when they had departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

Weymouth New Testament
When they were gone, and angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise: take the babe and His mother and escape to Egypt, and remain there till I bring you word. For Herod is about to make search for the child in order to destroy Him."

World English Bible
Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, "Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and stay there until I tell you, for Herod will seek the young child to destroy him."

Young's Literal Translation
And on their having withdrawn, lo, a messenger of the Lord doth appear in a dream to Joseph, saying, 'Having risen, take the child and his mother, and flee to Egypt, and be thou there till I may speak to thee, for Herod is about to seek the child to destroy him.'

Mattheus 2:13 Afrikaans PWL
Nadat hulle weg is, verskyn daar ’n boodskapper van יהוה in ’n droom aan Yosef en sê: “Staan op, neem die kind en sy moeder en vlug na Mitzrayim en bly daar totdat ek vir jou sal sê, want Herodes gaan die kind soek om Hom te vernietig.”

Mateu 2:13 Albanian
Tani pasi u nisën Dijetarët, ja një engjëll i Zotit iu shfaq në ëndërr Jozefit dhe i tha: ''Çohu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty deri sa të të lajmëroj, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë''.

ﻣﺘﻰ 2:13 Arabic: Smith & Van Dyke
وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك. لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 2:13 Armenian (Western): NT
Երբ անոնք մեկնեցան, ահա՛ Տէրոջ հրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփի եւ ըսաւ. «Ոտքի՛ ելիր, ա՛ռ մանուկն ու անոր մայրը, եւ փախի՛ր Եգիպտոս. հո՛ն կեցիր՝ մինչեւ որ քեզի ըսեմ, քանի որ Հերովդէս պիտի փնտռէ մանուկը՝ կորսնցնելու համար զայն»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  2:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada hec retiratu eta, huná, Iaunaren Aingueruä aguertzen çayó Iosephi, dioela, Iaiquiric har itzac haourtchoa eta haren ama, eta ihes eguic Egyptera: eta aicén han nic darraqueadano: ecen Herodesec bilhaturen dic haourtchoa hiltzeco.

Dyr Mathäus 2:13 Bavarian
Wie d Sterndeutter wider gangen warnd, erschin yn n Joseff in n Traaum ayn Engl von n Trechtein und gsait iem: "Stee auf und flieh mit n Kindl und seiner Mueter auf Güptn umhin! Daa ent bleibst, hinst däß i s dyr sag, weil dyr Heret nömlich dös Kindl suechen gaat, däß yr s umbringt."

Матей 2:13 Bulgarian
А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那些博士離開以後,忽然主的一位天使在約瑟夢中顯現,說:「起來,帶著孩子和他的母親逃往埃及,留在那裡,直到我再指示你,因為希律要搜尋這孩子並殺害他。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
那些博士离开以后,忽然主的一位天使在约瑟梦中显现,说:“起来,带着孩子和他的母亲逃往埃及,留在那里,直到我再指示你,因为希律要搜寻这孩子并杀害他。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們去後,有主的使者向約瑟夢中顯現,說:「起來!帶著小孩子同他母親逃往埃及,住在那裡,等我吩咐你,因為希律必尋找小孩子,要除滅他。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们去后,有主的使者向约瑟梦中显现,说:“起来!带着小孩子同他母亲逃往埃及,住在那里,等我吩咐你,因为希律必寻找小孩子,要除灭他。”

馬 太 福 音 2:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 去 後 , 有 主 的 使 者 向 約 瑟 夢 中 顯 現 , 說 : 起 來 ! 帶 著 小 孩 子 同 他 母 親 逃 往 埃 及 , 住 在 那 裡 , 等 我 吩 咐 你 ; 因 為 希 律 必 尋 找 小 孩 子 , 要 除 滅 他 。

馬 太 福 音 2:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 去 後 , 有 主 的 使 者 向 约 瑟 梦 中 显 现 , 说 : 起 来 ! 带 着 小 孩 子 同 他 母 亲 逃 往 埃 及 , 住 在 那 里 , 等 我 吩 咐 你 ; 因 为 希 律 必 寻 找 小 孩 子 , 要 除 灭 他 。

Evanðelje po Mateju 2:13 Croatian Bible
A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.

Matouš 2:13 Czech BKR
Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.

Matthæus 2:13 Danish
Men da de vare dragne bort, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef og siger: »Staa op, og tag Barnet og dets Moder med dig og fly til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet for at dræbe det.«

Mattheüs 2:13 Dutch Staten Vertaling
Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Westcott and Hort 1881
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Greek Orthodox Church 1904
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Tischendorf 8th Edition
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Stephanus Textus Receptus 1550
αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Αναχωρησαντων δε αυτων, ιδου, αγγελος Κυριου φαινεται κατ οναρ τω Ιωσηφ, λεγων, Εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου, και φευγε εις Αιγυπτον, και ισθι εκει εως αν ειπω σοι· μελλει γαρ Ηρωδης ζητειν το παιδιον, του απολεσαι αυτο.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Anachōrēsantōn de autōn, idou angelos kyriou phainetai kat’ onar tō Iōsēph legōn Egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis Aigypton, kai isthi ekei heōs an eipō soi; mellei gar Hērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto.

Anachoresanton de auton, idou angelos kyriou phainetai kat’ onar to Ioseph legon Egertheis paralabe to paidion kai ten metera autou kai pheuge eis Aigypton, kai isthi ekei heos an eipo soi; mellei gar Herodes zetein to paidion tou apolesai auto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Anachōrēsantōn de autōn idou angelos Kyriou phainetai kat' onar tō Iōsēph legōn Egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis Aigypton, kai isthi ekei heōs an eipō soi; mellei gar Hērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto.

Anachoresanton de auton idou angelos Kyriou phainetai kat' onar to Ioseph legon Egertheis paralabe to paidion kai ten metera autou kai pheuge eis Aigypton, kai isthi ekei heos an eipo soi; mellei gar Herodes zetein to paidion tou apolesai auto.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Westcott/Hort - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

anachOrEsantOn de autOn idou angelos kuriou phainetai kat onar tO iOsEph legOn egertheis paralabe to paidion kai tEn mEtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eOs an eipO soi mellei gar ErOdEs zEtein to paidion tou apolesai auto

Máté 2:13 Hungarian: Karoli
Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.

La evangelio laŭ Mateo 2:13 Esperanto
Kaj post ilia foriro jen angxelo de la Eternulo aperis en songxo al Jozef, dirante:Levigxu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, gxis mi parolos al vi; cxar Herodo sercxos la knabeton, por lin pereigi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 2:13 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin he olivat menneet pois, katso, niin Herran enkeli ilmestyi Josephille unessa, sanoen: nouse ja ota lapsi äitinensä tykös, ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta, hukuttaaksensa häntä.

Matthieu 2:13 French: Darby
Or, apres qu'ils se furent retires, voici, un ange du *Seigneur apparut en songe à Joseph, disant: Leve-toi, prends le petit enfant et sa mere, et fuis en Egypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise; car Herode cherchera le petit enfant pour le faire perir.

Matthieu 2:13 French: Louis Segond (1910)
Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.

Matthieu 2:13 French: Martin (1744)
Or après qu'ils se furent retirés, voici, l'Ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph, et lui dit : lève-toi, et prends le petit enfant, et sa mère, et t'enfuis en Egypte, et demeure là, jusqu'à ce que je te le dise; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir.

Matthaeus 2:13 German: Modernized
Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des HERRN dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleibe allda, bis ich dir sage; denn es ist vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen.

Matthaeus 2:13 German: Luther (1912)
Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des HERRN dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleib allda, bis ich dir sage; denn es ist vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen.

Matthaeus 2:13 German: Textbibel (1899)
Als sie aber abgezogen waren, siehe da erscheint ein Engel des Herrn dem Joseph im Traum und spricht: stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter, und fliehe nach Aegypten, und weile dort, bis ich dir sage; denn Herodes schickt sich an, das Kind zu suchen, um es zu verderben.

Matteo 2:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Lèvati, prendi il fanciullino e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta’ quivi finch’io non tel dica; perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire.

Matteo 2:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ORA, dopo che si furono dipartiti, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, dicendo: Destati, e prendi il fanciullino, e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta’ quivi finch’io non tel dica; perciocchè Erode cercherà il fanciullino, per farlo morire.

MATIUS 2:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sepeninggal orang majus, maka kelihatanlah kepada Yusuf di dalam mimpi seorang malaekat berkata, "Bangunlah engkau, ambil kanak-kanak itu serta dengan ibunya, bawa lari ke Mesir, dan tinggallah di sana sehingga aku beri tahu lagi kepada engkau; karena Herodes akan mencari kanak-kanak itu hendak membunuh Dia."

Matthew 2:13 Kabyle: NT
Mi ṛuḥen, lmelk n Sidi Ṛebbi idheṛ-as-ed i Yusef di targit, yenna-yas-ed :-- Kker, ddem aqcic akk-d yemma-s, rewlet ɣer tmurt n Maṣeṛ, qqimet dinna alamma nniɣ-ak-ed a d-tuɣaleḍ, axaṭer Hiṛudus ad iqelleb ɣef weqcic-agi iwakken a t-ineɣ.

마태복음 2:13 Korean
저희가 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 가로되 `헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 네게 이르기까지 거기 있으라' 하시니

Matthaeus 2:13 Latin: Vulgata Clementina
Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum.

Sv. Matejs 2:13 Latvian New Testament
Kad viņi bija aizgājuši, lūk, tā Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams: Celies un ņem Bērnu un Viņa Māti, un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev sacīšu, jo notiks, ka Herods meklēs Bērnu nonāvēšanai!

Evangelija pagal Matà 2:13 Lithuanian
Jiems iškeliavus, štai pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir tarė: “Kelkis, imk kūdikį, Jo motiną ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas Jį nužudyti”.

Matthew 2:13 Maori
A, ka riro atu ratou, na ka puta moemoea tetahi anahera a te Ariki ki a Hohepa, ka mea, E ara, tangohia te tamaiti raua ko tona whaea, e rere ki Ihipa, a hei reira koe kia korero ra ano ahau ki a koe: meake hoki rapu a Herora i te tamaiti kia wh akangaromia.

Matteus 2:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det.

Mateo 2:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: Levántate, toma al Niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes va a buscar al Niño para matarle.

Mateo 2:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: "Levántate, toma al Niño y a Su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes (el Grande) quiere buscar y matar al Niño."

Mateo 2:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga; porque Herodes buscará al niño para matarlo.

Mateo 2:13 Spanish: Reina Valera 1909
Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños á José, diciendo: Levántate, y toma al niño y á su madre, y huye á Egipto, y estáte allá hasta que yo te lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo.

Mateo 2:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo.

Mateus 2:13 Bíblia King James Atualizada Português
Depois que partiram, eis que um anjo do SENHOR apareceu a José em sonho e lhe disse: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar”.

Mateus 2:13 Portugese Bible
E, havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale; porque Herodes há de procurar o menino para o matar.   

Matei 2:13 Romanian: Cornilescu
După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi -i zice: ,,Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt, şi rămîi acolo pînă îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să -L omoare.``

От Матфея 2:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

От Матфея 2:13 Russian koi8r
Когда же они отошли, --се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Matthew 2:13 Shuar New Testament
Ti neka apach waketramtai Yusa suntari mesekranam Jusen ujakmiayi. "Nantakim uchi ni Nukurφjiai Ejiptu nunkanam jukim nui Pujustß. Irutis uchin Mßataj tusa eaktatui. Tura ukunam ankant ajasmatai ujaktajme" Tφmiayi.

Matteus 2:13 Swedish (1917)
Men när de hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och fly till Egypten, och bliv kvar där, till dess jag säger dig till; ty Herodes tänker söka efter barnet för att förgöra det.»

Matayo 2:13 Swahili NT
Baada ya wale wageni kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto, akamwambia, "Amka! Mchukue mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie Misri. Kaeni huko mpaka nitakapokwambia, maana Herode anakusudia kumwua huyu mtoto."

Mateo 2:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang mangakaalis nga sila, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, na nagsasabi, Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kaniyang ina, at tumakas ka hanggang sa Egipto, at dumoon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo: sapagka't hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain.

Ǝlinjil wa n Matta 2:13 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr as ǝglân, inafalal-du angalos n Ǝmǝli i Yusǝf daɣ targǝt, inn-as: «Ǝnkǝr, tidawaɣ ǝd barar d anna-net, takka tarmad akal ǝn Masar taqqama daɣ-as har dak-ǝmǝlaɣ assaɣa wa du-za-tǝqqǝla, fǝlas barar di ad igmǝy Herod ǝd tanaɣay-net.»

มัทธิว 2:13 Thai: from KJV
ครั้นเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า "จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย"

Matta 2:13 Turkish
Yıldızbilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusufa rüyada görünerek, ‹‹Kalk!›› dedi, ‹‹Çocukla annesini al, Mısıra kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.››

Матей 2:13 Ukrainian: NT
Як же вони вийшли, ось ангел Господень являєть ся Йосифові вві снї, глаголючи: Встань, візьми хлопятко й матір його, та втїкай в Єгипет, і перебудь там, поки сповіщу тебе; бо Ірод шукати ме хлопятка, щоб убити його.

Matthew 2:13 Uma New Testament
Pe'ongko' -ra to nginca mponaa betue' toera, mehupa' wo'o-mi mala'eka Pue' hi Yusuf hi rala ompo' -na. Na'uli' mala'eka toei: "Yusuf! Herodes mpopali' Ana' tetui doko' napatehi. Memata-moko, keni-imi Ana' tetui hante tina-na, malai-koi hilou hi tana' Mesir! Mo'oha' -mokoi ulu hi ria duu' -na ria lolita-ku mpai' mpo'uli' -kokoi."

Ma-thi-ô 2:13 Vietnamese (1934)
Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.

Matthew 2:12
Top of Page
Top of Page