Matthew 2:16
New International Version
When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.

New Living Translation
Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were two years old and under, based on the wise men's report of the star's first appearance.

English Standard Version
Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were two years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men.

Berean Study Bible
When Herod saw that he had been outwitted by the Magi, he was filled with rage. Sending orders, he put to death all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, according to the time he had learned from the Magi.

New American Standard Bible
Then when Herod saw that he had been tricked by the magi, he became very enraged, and sent and slew all the male children who were in Bethlehem and all its vicinity, from two years old and under, according to the time which he had determined from the magi.

King James Bible
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

Holman Christian Standard Bible
Then Herod, when he saw that he had been outwitted by the wise men, flew into a rage. He gave orders to massacre all the male children in and around Bethlehem who were two years old and under, in keeping with the time he had learned from the wise men.

International Standard Version
Herod flew into a rage when he learned that he had been tricked by the wise men, so he ordered the execution of all the male children in Bethlehem and all its neighboring regions, who were two years old and younger, according to the time that he had determined from the wise men.

NET Bible
When Herod saw that he had been tricked by the wise men, he became enraged. He sent men to kill all the children in Bethlehem and throughout the surrounding region from the age of two and under, according to the time he had learned from the wise men.

Aramaic Bible in Plain English
And Herodus, when he saw that he was mocked by The Magi, was greatly enraged, and he sent and killed all the boys of Bethlehem and of all of its borders, from two years old and under, according to the time he had searched out from the Magi.

GOD'S WORD® Translation
When Herod saw that the wise men had tricked him, he became furious. He sent soldiers to kill all the boys two years old and younger in or near Bethlehem. This matched the exact time he had learned from the wise men.

Jubilee Bible 2000
Then Herod, seeing that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth and sent forth and killed all the children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had understood of the wise men.

King James 2000 Bible
Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceedingly angry, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the region thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

American King James Version
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

American Standard Version
Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.

Douay-Rheims Bible
Then Herod perceiving that he was deluded by the wise men, was exceeding angry; and sending killed all the men children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

Darby Bible Translation
Then Herod, seeing that he had been mocked by the magi, was greatly enraged; and sent and slew all the boys which [were] in Bethlehem, and in all its borders, from two years and under, according to the time which he had accurately inquired from the magi.

English Revised Version
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had carefully learned of the wise men.

Webster's Bible Translation
Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all its borders, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

Weymouth New Testament
Then Herod, finding that the Magi had trifled with him, was furious, and sent and massacred all the boys under two years of age, in Bethlehem and all its neighbourhood, according to the date he had so carefully ascertained from the Magi.

World English Bible
Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceedingly angry, and sent out, and killed all the male children who were in Bethlehem and in all the surrounding countryside, from two years old and under, according to the exact time which he had learned from the wise men.

Young's Literal Translation
Then Herod, having seen that he was deceived by the mages, was very wroth, and having sent forth, he slew all the male children in Beth-Lehem, and in all its borders, from two years and under, according to the time that he inquired exactly from the mages.

Mattheus 2:16 Afrikaans PWL
Toe Herodes agterkom dat hy deur die geleerde manne mislei is, was hy woedend en het opdrag gegee dat al die seuns van twee jaar en jonger, in Beit-Legem en in al die omstreke daarvan, doodgemaak moet word, ooreenkomstig die tyd wat hy van die geleerde manne uitgevind het. gesê is, vervul:

Mateu 2:16 Albanian
Atëherë Herodi, duke parë se dijetarët e kishin mashtruar, u zemërua fort dhe urdhëroi të vriten të gjithë fëmijët meshkuj që ishin në Bethlehem dhe në tërë rrethinën e tij, nga dy vjeç e poshtë,

ﻣﺘﻰ 2:16 Arabic: Smith & Van Dyke
حينئذ لما رأى هيرودس ان المجوس سخروا به غضب جدا. فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 2:16 Armenian (Western): NT
Այն ատեն Հերովդէս, տեսնելով թէ խաբուեցաւ մոգերէն, սաստիկ զայրացաւ, ու ղրկեց՝ ջարդեց Բեթլեհէմի եւ անոր ամբողջ հողամասին մէջ եղող բոլոր մանուկները՝ երկու տարեկան ու անկէ վար, այն ժամանակին համեմատ՝ որ ստուգած էր մոգերէն:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  2:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan Herodesec ikussiric nola Çuhurréz enganatu içan cen, asserre cedin haguitz: eta bere gendea igorriric hil citzan Bethlehemen eta haren aldiri gucietan ciraden haour bi vrthetaco eta behereco guciac, Çuhurretaric diligentqui informatu içan cen demboraren araura.

Dyr Mathäus 2:16 Bavarian
Wie dyr Heret dyrhinterkaam, däß n de Weisn täuscht hietnd, wurd yr stoknärrisch und ließ in Bettlham und überall umydum allsand Buebn hinst zwai Jaar umbringen. Daa gieng yr naach derer Zeit, wo yr von de Sterndeutter dyrfraagt hiet.

Матей 2:16 Bulgarian
Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много, и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности, от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
希律發現自己受了博士們的愚弄,就十分惱怒。於是,他按照從博士們那裡所詢問到的時間,派人把伯利恆城裡和周圍各個地區內兩歲以下的男孩,全都殺了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
希律发现自己受了博士们的愚弄,就十分恼怒。于是,他按照从博士们那里所询问到的时间,派人把伯利恒城里和周围各个地区内两岁以下的男孩,全都杀了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
希律見自己被博士愚弄,就大大發怒,差人將伯利恆城裡並四境所有的男孩,照著他向博士仔細查問的時候,凡兩歲以裡的都殺盡了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
希律见自己被博士愚弄,就大大发怒,差人将伯利恒城里并四境所有的男孩,照着他向博士仔细查问的时候,凡两岁以里的都杀尽了。

馬 太 福 音 2:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
希 律 見 自 己 被 博 士 愚 弄 , 就 大 大 發 怒 , 差 人 將 伯 利 恆 城 裡 並 四 境 所 有 的 男 孩 , 照 著 他 向 博 士 仔 細 查 問 的 時 候 , 凡 兩 歲 以 裡 的 , 都 殺 盡 了 。

馬 太 福 音 2:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
希 律 见 自 己 被 博 士 愚 弄 , 就 大 大 发 怒 , 差 人 将 伯 利 恒 城 里 并 四 境 所 有 的 男 孩 , 照 着 他 向 博 士 仔 细 查 问 的 时 候 , 凡 两 岁 以 里 的 , 都 杀 尽 了 。

Evanðelje po Mateju 2:16 Croatian Bible
Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca.

Matouš 2:16 Czech BKR
Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.

Matthæus 2:16 Danish
Da Herodes nu saa, at han var bleven skuffet af de vise, blev han saare vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn ihjelslaa, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to Aar og derunder, efter den Tid, som han havde faaet Besked om af de vise.

Mattheüs 2:16 Dutch Staten Vertaling
Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.

Nestle Greek New Testament 1904
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

Westcott and Hort 1881
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

Greek Orthodox Church 1904
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

Tischendorf 8th Edition
Τότε Ἡρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε Ἡρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.

Stephanus Textus Receptus 1550
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πάσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασι τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε Ηρωδης, ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων, εθυμωθη λιαν, και αποστειλας ανειλε παντας τους παιδας τους εν Βηθλεεμ και εν πασι τοις οριοις αυτης, απο διετους και κατωτερω, κατα τον χρονον ον ηκριβωσε παρα των μαγων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tote Hērōdēs idōn hoti enepaichthē hypo tōn magōn ethymōthē lian, kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en Bēthleem kai en pasi tois horiois autēs apo dietous kai katōterō, kata ton chronon hon ēkribōsen para tōn magōn.

Tote Herodes idon hoti enepaichthe hypo ton magon ethymothe lian, kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en Bethleem kai en pasi tois horiois autes apo dietous kai katotero, kata ton chronon hon ekribosen para ton magon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tote Hērōdēs idōn hoti enepaichthē hypo tōn magōn ethymōthē lian, kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en Bēthleem kai en pasi tois horiois autēs apo dietous kai katōterō, kata ton chronon hon ēkribōsen para tōn magōn.

Tote Herodes idon hoti enepaichthe hypo ton magon ethymothe lian, kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en Bethleem kai en pasi tois horiois autes apo dietous kai katotero, kata ton chronon hon ekribosen para ton magon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasi tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasi tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasin tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasin tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasin tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Westcott/Hort - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasin tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn

tote ErOdEs idOn oti enepaichthE upo tOn magOn ethumOthE lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bEthleem kai en pasin tois oriois autEs apo dietous kai katOterO kata ton chronon on EkribOsen para tOn magOn

Máté 2:16 Hungarian: Karoli
Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták õt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendõstõl és azon alól, az idõ szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektõl.

La evangelio laŭ Mateo 2:16 Esperanto
Tiam Herodo, ekvidinte, ke li estas trompita de la sagxuloj, tre koleris; kaj sendinte, li mortigis cxiujn knabojn en Bet-Lehxem kaj en cxiuj gxiaj cxirkauxajxoj, havantajn du jarojn aux malpli, laux la tempo, pri kiu li precize sciigxis de la sagxuloj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 2:16 Finnish: Bible (1776)
Kuin Herodes näki itsensä tietäjiltä vietellyksi, vihastui hän sangen kovin, ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemissä ja kaikissa sen äärissä, jotka kaksivuotiset olivat taikka nuoremmat, sen ajan jälkeen, jonka hän oli tarkasti tietäjiltä tutkinut.

Matthieu 2:16 French: Darby
Herode, voyant que les mages s'etaient joues de lui, fut fort en colere; et il envoya, et fit tuer tous les enfants qui etaient dans Bethlehem et dans tout son territoire, depuis l'age de deux ans et au-dessous, selon le temps dont il s'etait enquis exactement aupres des mages.

Matthieu 2:16 French: Louis Segond (1910)
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.

Matthieu 2:16 French: Martin (1744)
Alors Hérode voyant que les Sages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléhem, et dans tout son territoire; depuis l'âge de deux ans, et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement informé des Sages.

Matthaeus 2:16 German: Modernized
Da Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an ihren ganzen Grenzen, die da zweijährig und drunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernet hatte.

Matthaeus 2:16 German: Luther (1912)
Da Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an seinen ganzen Grenzen, die da zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernt hatte.

Matthaeus 2:16 German: Textbibel (1899)
Hierauf, da Herodes sah, daß ihn die Magier zum besten gehabt, ward er sehr zornig, sandte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem und dessen ganzem Gebiet von zwei Jahren und darunter töten, der Zeit gemäß, welche er von den Magiern erkundet hatte.

Matteo 2:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente, e mandò ad uccidere tutti i maschi ch’erano in Betleem e in tutto il suo territorio dall’età di due anni in giù, secondo il tempo del quale s’era esattamente informato dai magi.

Matteo 2:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Allora Erode, veggendosi beffato dai magi, si adirò gravemente, e mandò a fare uccidere tutti i fanciulli che erano in Betleem, ed in tutti i suoi confini, d’età da due anni in giù, secondo il tempo, del quale egli si era diligentemente informato da’ magi.

MATIUS 2:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian daripada itu, setelah Herodes mengerti bahwa ia diakali oleh orang majus itu, maka terlalulah murka baginda; lalu dititahkannya orang pergi membunuh sekalian kanak-kanak laki-laki yang ada di negeri Bethlehem dan di dalam segala daerah jajahannya yang berumur daripada dua tahun ke bawah, menurut ketika yang diselidikinya dengan teliti daripada orang majus itu.

Matthew 2:16 Kabyle: NT
Mi gwala Hiṛudus belli kelxen-t imusnawen-nni, ikcem-it zzɛaf d ameqqran, iceggeɛ ɣer taddart n Bitelḥem akk-d ț-țmura i s-d-izzin, ad nɣen arrac meṛṛa yesɛan si sin iseggasen d akessar, s wakken yella leḥsab i s-d-fkan imusnawen-nni.

마태복음 2:16 Korean
이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄을 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 사내아이를 박사들에게 자세히 알아 본 그 때를 표준하여 두살부터 그 아래로 다 죽이니

Matthaeus 2:16 Latin: Vulgata Clementina
Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.

Sv. Matejs 2:16 Latvian New Testament
Tad Herods, redzēdams, ka viņu gudrie izsmējuši, ļoti dusmojās, aizsūtīja un nogalināja visus bērnus, kuri bija Betlēmē un visā tās apkārtnē, sākot ar diviem gadiem un jaunākus, saskaņā ar laiku, kādu viņš iztaujāja gudrajiem.

Evangelija pagal Matà 2:16 Lithuanian
Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių.

Matthew 2:16 Maori
A, no te kitenga o Herora ka oti ia te tinihanga e nga Maki, rahi rawa tona riri, ka tono tangata, a patua iho nga tamariki katoa, nga mea e rua nei o ratou tau, me o muri iho, i Peterehema, i nga wahi katoa o reira, he mea whakarite ki te taima i uia marietia e ia ki nga Maki.

Matteus 2:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da Herodes nu så at han var blitt narret av vismennene, blev han meget vred, og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var i Betlehem og alt landet deromkring, fra to år og derunder, efter den tid han nøie hadde utspurt av vismennene.

Mateo 2:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos.

Mateo 2:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Herodes (el Grande), al verse burlado por los sabios (magos), se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios (magos).

Mateo 2:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios.

Mateo 2:16 Spanish: Reina Valera 1909
Herodes entonces, como se vió burlado de los magos, se enojó mucho, y envió, y mató á todos los niños que había en Bethlehem y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos.

Mateo 2:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios.

Mateus 2:16 Bíblia King James Atualizada Português
Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios.

Mateus 2:16 Portugese Bible
Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos.   

Matei 2:16 Romanian: Cornilescu
Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s'a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi.

От Матфея 2:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

От Матфея 2:16 Russian koi8r
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

Matthew 2:16 Shuar New Testament
Irutissha ti neka apach niin ananka Yajß waketran Nekßa ti kajekmiayi. Ti kajek Ashφ aishmanchin Pirinnumsha tura yantamach pujuarmia nunasha maawaarat tusa akupkamiayi. Ti neka apach ujakmia nuna Enentßimias Ashφ Jimiarß uwin takakun tura N· uchichin Mßawarat tusa akupkamiayi.

Matteus 2:16 Swedish (1917)
När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.

Matayo 2:16 Swahili NT
Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota walikuwa wamemhadaa, alikasirika sana. Akaamuru watoto wote wa kiume mjini Bethlehemu na kandokando yake wenye umri wa miaka miwili na chini yake wauawe. Alifanya hivyo kufuatana na muda aliopata kujua kutoka kwa wale wataalamu wa nyota.

Mateo 2:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga Pantas na lalake, ay nagalit na mainam, at nagutos, at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalake na nangasa Bet-lehem, at sa buong palibotlibot noon, mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kaniyang maingat na pagkasiyasat sa mga Pantas na lalake.

Ǝlinjil wa n Matta 2:16 Tawallamat Tamajaq NT
As issan Herod as imusanan win manayan ǝmmizrayan batu-net ǝɣlayan-tu, iɣašašat, omar s ad tǝwǝnɣin bararan ǝn yayyan kul win ǝhǝwnen daɣ aɣrǝm ǝn Betalxam, ǝd ɣǝlǝyɣǝlayan-net, a d-obazan ɣur ǝššin elan har azzaman win den, imos as tamert ten da as das-ǝnnan musanan win ǝnta daɣ d-inafalal ǝtri.

มัทธิว 2:16 Thai: from KJV
ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่าน ก็กริ้วโกรธยิ่งนัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น ตั้งแต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อย่างถ้วนถี่นั้น

Matta 2:16 Turkish
Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü.

Матей 2:16 Ukrainian: NT
Бачивши тоді Ірод, що мудрцї насьміялись із него, розлютував ся вельми, та й послав повбивати всїх дїтей у Витлеємі й у всіх гряницях його, од двох років і меньще, по тому часу, що про него він пильно довідував ся в мудрцїв.

Matthew 2:16 Uma New Testament
Kana'inca-na Herodes karapakawa' -na to nginca mponaa betue' toera, uma-pi mowo roe-na. Toe pai' nahawai' tantara-na hilou mpopatehi hawe'ea ana' tomane hi Betlehem pai' hi ngata to ntololikia-na, bona ngalai' ana' to jadi' magau' toei mpai' rapohipatehii. Na'inca moto Herodes nto'uma lomo' pehupa' -na betue' toe, apa' napekune' wengi hi to nginca mponaa betue' toera. Toe pai' napehubui bona hawe'ea ana' tomane hi Betlehem rapatehi, ngkai ana'lei to lako' putu duu' rata hi ana' to rompae-mi umuru-ra.

Ma-thi-ô 2:16 Vietnamese (1934)
Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.

Matthew 2:15
Top of Page
Top of Page