Numeri 33
Romanian: Cornilescu
1Iată popasurile copiilor lui Israel cari au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, subt povăţuirea lui Moise şi lui Aaron. 2Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor. 3Au pornit din Ramses în luna întîi, în ziua a cincisprezecea a lunii întîi. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor Egiptenilor, 4în timp ce Egiptenii îşi îngropau pe toţi întîii lor născuţi, pe cari -i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.

5Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărît la Sucot. 6Au pornit din Sucot, şi au tăbărît la Etam, care este la marginea pustiei. 7Au pornit din Etam, s'au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărît înaintea Migdolului. 8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, şi au trecut prin mijlocul mării în spre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului, şi au tăbărît la Mara. 9Au pornit dela Mara, şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărît. 10Au pornit din Elim, şi au tăbărît lîngă marea Roşie. 11Au pornit dela marea Roşie, şi au tăbărît în pustia Sin. 12Au pornit din pustia Sin, şi au tăbărît la Dofca. 13Au pornit din Dofca, şi au tăbărît la Aluş. 14Au pornit din Aluş, şi au tăbărît la Refidim, unde poporul n'a găsit apă de băut. 15Au pornit din Refidim, şi au tăbărît în pustia Sinai. 16Au pornit din pustia Sinai, şi au tăbărît la Chibrot-Hataava.

17Au pornit dela Chibrot-Hataava, şi au tăbărît la Haţerot. 18Au pornit din Haţerot, şi au tăbărît la Ritma. 19Au pornit dela Ritma, şi au tăbărît la Rimon-Pereţ. 20Au pornit din Rimon-Pereţ, şi au tăbărît la Libna. 21Au pornit din Libna, şi au tăbărît la Risa. 22Au pornit din Risa, şi au tăbărît la Chehelata. 23Au pornit din Chehelata, şi au tăbărît la muntele Şafer. 24Au pornit dela muntele Şafer, şi au tăbărît la Harada. 25Au pornit din Harada, şi au tăbărît la Machelot. 26Au pornit din Machelot, şi au tăbărît la Tahat. 27Au pornit din Tahat, şi au tăbărît la Tarah. 28Au pornit din Tarah, şi au tăbărît la Mitca. 29Au pornit din Mitca, şi au tăbărît la Haşmona. 30Au pornit din Haşmona, şi au tăbărît la Moserot. 31Au pornit din Moserot, şi au tăbărît la Bene-Iaacan. 32Au pornit din Bene-Iaacan, şi au tăbărît la Hor-Ghidgad. 33Au pornit din Hor-Ghidgad, şi au tăbărît la Iotbata. 34Au pornit din Iotbata, şi au tăbărît la Abrona. 35Au pornit din Abrona, şi au tăbărît la Eţion-Gheber. 36Au pornit din Eţion-Gheber, şi au tăbărît în pustia Ţin, adică la Cades. 37Au pornit din Cades, şi au tăbărît la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.

38Preotul Aaron s'a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintîi zi a lunii. 39Aaron era în vîrstă de o sută douăzeci şi trei de ani cînd a murit pe muntele Hor.

40Împăratul Aradului, Cananitul, care locuia în partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

41Au pornit dela muntele Hor, şi au tăbărît la Ţalmona. 42Au pornit din Ţalmona, şi au tăbărît la Punon. 43Au pornit din Punon, şi au tăbărît la Obot. 44Au pornit din Obot, şi au tăbărît la Iie-Abarim, la hotarul Moabului. 45Au pornit din Iie-Abarim, şi au tăbărît la Dibon-Gad: 46Au pornit din Dibon-Gad, şi au tăbărît la Almon-Diblataim. 47Au pornit din Almon-Diblataim, şi au tăbărît la munţii Abarim, înaintea muntelui Nebo. 48Au pornit dela munţii Abarim, şi au tăbărît în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în faţa Ierihonului. 49Au tăbărît lîngă Iordan, dela Bet-Ieşimot pînă la Abel-Sitim, în cîmpia Moabului.

50Domnul a vorbit lui Moise în cîmpia Moabului, lîngă Iordan în faţa Ierihonului. Şi a zis: 51,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Dupăce veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului, 52să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărîmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate, şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe. 53Să luaţi ţara în stăpînire, şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v'am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră. 54Să împărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sînt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sînt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpînească ce -i va cădea la sorţi; s'o luaţi în stăpînire, după seminţiile părinţilor voştri. 55Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe cari îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi. 56Şi vă voi face şi vouă cum hotărîsem să le fac lor.``Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page