APOKALUPSIS IOANNOU 13
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai eidon ek tēs thalassēs thērion anabainon echon kerata deka kai kephalas epta kai epi tōn keratōn autou deka diadēmata kai epi tas kephalas autou onomata blasphēmias 2kai to thērion o eidon ēn omoion pardalei kai oi podes autou ōs arkou kai to stoma autou ōs stoma leontōn kai edōken autō o drakōn tēn dunamin autou kai ton thronon autou kai exousian megalēn 3kai mian ek tōn kephalōn autou ōs esphagmenēn eis thanaton kai ē plēgē tou thanatou autou etherapeuthē kai ethaumasen olē ē gē opisō tou thēriou 4kai prosekunēsan tō drakonti oti edōken tēn exousian tō thēriō kai prosekunēsan tō thēriō legontes tis omoios tō thēriō kai tis dunatai polemēsai met autou 5kai edothē autō stoma laloun megala kai blasphēmias kai edothē autō exousia poiēsai mēnas tesserakonta duo 6kai ēnoixen to stoma autou eis blasphēmias pros ton theon blasphēmēsai to onoma autou kai tēn skēnēn autou tous en tō ouranō skēnountas

7kai edothē autō poiēsai polemon meta tōn agiōn kai nikēsai autous kai edothē autō exousia epi pasan phulēn kai laon kai glōssan kai ethnos 8kai proskunēsousin auton pantes oi katoikountes epi tēs gēs ou ou gegraptai to onoma autou en tō bibliō tēs zōēs tou arniou tou esphagmenou apo katabolēs kosmou 9ei tis echei ous akousatō 10ei tis eis aichmalōsian eis aichmalōsian upagei ei tis en machairē apoktenei dei auton en machairē apoktanthēnai ōde estin ē upomonē kai ē pistis tōn agiōn

11kai eidon allo thērion anabainon ek tēs gēs kai eichen kerata duo omoia arniō kai elalei ōs drakōn 12kai tēn exousian tou prōtou thēriou pasan poiei enōpion autou kai poiei tēn gēn kai tous en autē katoikountas ina proskunēsousin to thērion to prōton ou etherapeuthē ē plēgē tou thanatou autou 13kai poiei sēmeia megala ina kai pur poiē katabainein ek tou ouranou eis tēn gēn enōpion tōn anthrōpōn 14kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō os echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen 15kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi ean mē proskunēsousin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin

16kai poiei pantas tous mikrous kai tous megalous kai tous plousious kai tous ptōchous kai tous eleutherous kai tous doulous ina dōsin autois charagma epi tēs cheiros autōn tēs dexias ē epi to metōpon autōn 17ina mē tis dunētai agorasai ē pōlēsai ei mē o echōn to charagma to onoma tou thēriou ē ton arithmon tou onomatos autou 18ōde ē sophia estin o echōn noun psēphisatō ton arithmon tou thēriou arithmos gar anthrōpou estin kai o arithmos autou chxs

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 12
Top of Page
Top of Page