APOKALUPSIS IOANNOU 20
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai idon angelon katabainonta ek tou ouranou echonta tēn klein tēs abussou kai alusin megalēn epi tēn cheira autou 2kai ekratēsen ton drakonta o ophis o archaios os estin diabolos kai o satanas kai edēsen auton chilia etē 3kai ebalen auton eis tēn abusson kai ekleisen kai esphragisen epanō autou ina mē planēsē eti ta ethnē achri telesthē ta chilia etē meta tauta dei auton luthēnai mikron chronon

4kai idon thronous kai ekathisan ep autous kai krima edothē autois kai tas psuchas tōn pepelekismenōn dia tēn marturian iēsou kai dia ton logon tou theou kai oitines ou prosekunēsan to thērion oude tēn eikona autou kai ouk elabon to charagma epi to metōpon kai epi tēn cheira autōn kai ezēsan kai ebasileusan meta tou christou chilia etē 5oi loipoi tōn nekrōn ouk ezēsan achri telesthē ta chilia etē autē ē anastasis ē prōtē 6makarios kai agios o echōn meros en tē anastasei tē prōtē epi toutōn o deuteros thanatos ouk echei exousian alla esontai iereis tou theou kai tou christou kai basileusousin met autou ta chilia etē

7kai otan telesthē ta chilia etē luthēsetai o satanas ek tēs phulakēs autou 8kai exeleusetai planēsai ta ethnē ta en tais tessarsin gōniais tēs gēs ton gōg kai magōg sunagagein autous eis ton polemon ōn o arithmos autōn ōs ē ammos tēs thalassēs 9kai anebēsan epi to platos tēs gēs kai ekukleusan tēn parembolēn tōn agiōn kai tēn polin tēn ēgapēmenēn kai katebē pur ek tou ouranou kai katephagen autous 10kai o diabolos o planōn autous eblēthē eis tēn limnēn tou puros kai tou theiou opou kai to thērion kai o pseudoprophētēs kai basanisthēsontai ēmeras kai nuktos eis tous aiōnas tōn aiōnōn

11kai eidon thronon megan leukon kai ton kathēmenon ep auton ou apo tou prosōpou ephugen ē gē kai o ouranos kai topos ouch eurethē autois 12kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estōtas enōpion tou thronou kai biblia ēnoichthēsan kai allo biblion ēnoichthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn 13kai edōken ē thalassa tous nekrous tous en autē kai o thanatos kai o adēs edōkan tous nekrous tous en autois kai ekrithēsan ekastos kata ta erga autōn 14kai o thanatos kai o adēs eblēthēsan eis tēn limnēn tou puros outos o thanatos o deuteros estin ē limnē tou puros 15kai ei tis ouch eurethē en tē biblō tēs zōēs gegrammenos eblēthē eis tēn limnēn tou puros

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 19
Top of Page
Top of Page