APOKALUPSIS IOANNOU 4
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1meta tauta idon kai idou thura ēneōgmenē en tō ouranō kai ē phōnē ē prōtē ēn ēkousa ōs salpingos lalousēs met emou legōn anaba ōde kai deixō soi a dei genesthai meta tauta 2eutheōs egenomēn en pneumati kai idou thronos ekeito en tō ouranō kai epi ton thronon kathēmenos 3kai o kathēmenos omoios orasei lithō iaspidi kai sardiō kai iris kuklothen tou thronou omoios orasei smaragdinō 4kai kuklothen tou thronou thronous eikosi tessaras kai epi tous thronous eikosi tessaras presbuterous kathēmenous peribeblēmenous en imatiois leukois kai epi tas kephalas autōn stephanous chrusous

5kai ek tou thronou ekporeuontai astrapai kai phōnai kai brontai kai epta lampades puros kaiomenai enōpion tou thronou a eisin ta epta pneumata tou theou 6kai enōpion tou thronou ōs thalassa ualinē omoia krustallō kai en mesō tou thronou kai kuklō tou thronou tessara zōa gemonta ophthalmōn emprosthen kai opisthen 7kai to zōon to prōton omoion leonti kai to deuteron zōon omoion moschō kai to triton zōon echōn to prosōpon ōs anthrōpou kai to tetarton zōon omoion aetō petomenō 8kai ta tessera zōa en kath en autōn echōn ana pterugas ex kuklothen kai esōthen gemousin ophthalmōn kai anapausin ouk echousin ēmeras kai nuktos legontes agios agios agios o theos o pantokratōr o ēn kai o ōn kai o erchomenos 9kai otan dōsousin ta zōa doxan kai timēn kai eucharistian tō kathēmenō epi tō thronō tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn 10pesountai oi eikosi tessares presbuteroi enōpion tou kathēmenou epi tou thronou kai proskunēsousin tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn kai balousin tous stephanous autōn enōpion tou thronou legontes 11axios ei o kurios kai o theos ēmōn labein tēn doxan kai tēn timēn kai tēn dunamin oti su ektisas ta panta kai dia to thelēma sou ēsan kai ektisthēsan

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 3
Top of Page
Top of Page