PROS KORINTHIOUS A΄ 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1outōs ēmas logizesthō anthrōpos ōs upēretas christou kai oikonomous mustēriōn theou 2o de loipon zēteitai en tois oikonomois ina pistos tis eurethē 3emoi de eis elachiston estin ina uph umōn anakrithō ē upo anthrōpinēs ēmeras all oude emauton anakrinō 4ouden gar emautō sunoida all ouk en toutō dedikaiōmai o de anakrinōn me kurios estin 5ōste mē pro kairou ti krinete eōs an elthē o kurios os kai phōtisei ta krupta tou skotous kai phanerōsei tas boulas tōn kardiōn kai tote o epainos genēsetai ekastō apo tou theou

6tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollō di umas ina en ēmin mathēte to mē uper o gegraptai phronein ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou 7tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ōs mē labōn

8ēdē kekoresmenoi este ēdē eploutēsate chōris ēmōn ebasileusate kai ophelon ge ebasileusate ina kai ēmeis umin sumbasileusōmen 9dokō gar oti o theos ēmas tous apostolous eschatous apedeixen ōs epithanatious oti theatron egenēthēmen tō kosmō kai angelois kai anthrōpois 10ēmeis mōroi dia christon umeis de phronimoi en christō ēmeis astheneis umeis de ischuroi umeis endoxoi ēmeis de atimoi 11achri tēs arti ōras kai peinōmen kai dipsōmen kai gumnēteuomen kai kolaphizometha kai astatoumen 12kai kopiōmen ergazomenoi tais idiais chersin loidoroumenoi eulogoumen diōkomenoi anechometha 13blasphēmoumenoi parakaloumen ōs perikatharmata tou kosmou egenēthēmen pantōn peripsēma eōs arti

14ouk entrepōn umas graphō tauta all ōs tekna mou agapēta nouthetō 15ean gar murious paidagōgous echēte en christō all ou pollous pateras en gar christō iēsou dia tou euangeliou egō umas egennēsa 16parakalō oun umas mimētai mou ginesthe 17dia touto epempsa umin timotheon os estin teknon mou agapēton kai piston en kuriō os umas anamnēsei tas odous mou tas en christō kathōs pantachou en pasē ekklēsia didaskō 18ōs mē erchomenou de mou pros umas ephusiōthēsan tines 19eleusomai de tacheōs pros umas ean o kurios thelēsē kai gnōsomai ou ton logon tōn pephusiōmenōn alla tēn dunamin 20ou gar en logō ē basileia tou theou all en dunamei 21ti thelete en rabdō elthō pros umas ē en agapē pneumati te praotētos

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page