KATA MATTHAION 27
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1prōias de genomenēs sumboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou iēsou ōste thanatōsai auton 2kai dēsantes auton apēgagon kai paredōkan auton pontiō pilatō tō ēgemoni

3tote idōn ioudas o paradidous auton oti katekrithē metamelētheis apestrepsen ta triakonta arguria tois archiereusin kai tois presbuterois 4legōn ēmarton paradous aima athōon oi de eipon ti pros ēmas su opsei 5kai ripsas ta arguria en tō naō anechōrēsen kai apelthōn apēgxato 6oi de archiereis labontes ta arguria eipon ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timē aimatos estin 7sumboulion de labontes ēgorasan ex autōn ton agron tou kerameōs eis taphēn tois xenois 8dio eklēthē o agros ekeinos agros aimatos eōs tēs sēmeron 9tote eplērōthē to rēthen dia ieremiou tou prophētou legontos kai elabon ta triakonta arguria tēn timēn tou tetimēmenou on etimēsanto apo uiōn israēl 10kai edōkan auta eis ton agron tou kerameōs katha sunetaxen moi kurios

11o de iēsous estē emprosthen tou ēgemonos kai epērōtēsen auton o ēgemōn legōn su ei o basileus tōn ioudaiōn o de iēsous ephē autō su legeis 12kai en tō katēgoreisthai auton upo tōn archiereōn kai tōn presbuterōn ouden apekrinato 13tote legei autō o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin 14kai ouk apekrithē autō pros oude en rēma ōste thaumazein ton ēgemona lian

15kata de eortēn eiōthei o ēgemōn apoluein ena tō ochlō desmion on ēthelon 16eichon de tote desmion episēmon legomenon barabban 17sunēgmenōn oun autōn eipen autois o pilatos tina thelete apolusō umin barabban ē iēsoun ton legomenon christon 18ēdei gar oti dia phthonon paredōkan auton

19kathēmenou de autou epi tou bēmatos apesteilen pros auton ē gunē autou legousa mēden soi kai tō dikaiō ekeinō polla gar epathon sēmeron kat onar di auton 20oi de archiereis kai oi presbuteroi epeisan tous ochlous ina aitēsōntai ton barabban ton de iēsoun apolesōsin 21apokritheis de o ēgemōn eipen autois tina thelete apo tōn duo apolusō umin oi de eipon barabban 22legei autois o pilatos ti oun poiēsō iēsoun ton legomenon christon legousin autō pantes staurōthētō 23o de ēgemōn ephē ti gar kakon epoiēsen oi de perissōs ekrazon legontes staurōthētō

24idōn de o pilatos oti ouden ōphelei alla mallon thorubos ginetai labōn udōr apenipsato tas cheiras apenanti tou ochlou legōn athōos eimi apo tou aimatos tou dikaiou toutou umeis opsesthe 25kai apokritheis pas o laos eipen to aima autou eph ēmas kai epi ta tekna ēmōn 26tote apelusen autois ton barabban ton de iēsoun phragellōsas paredōken ina staurōthē

27tote oi stratiōtai tou ēgemonos paralabontes ton iēsoun eis to praitōrion sunēgagon ep auton olēn tēn speiran 28kai ekdusantes auton periethēkan autō chlamuda kokkinēn 29kai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan epi tēn kephalēn autou kai kalamon epi tēn dexian autou kai gonupetēsantes emprosthen autou enepaizon autō legontes chaire o basileus tōn ioudaiōn 30kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis tēn kephalēn autou 31kai ote enepaixan autō exedusan auton tēn chlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai apēgagon auton eis to staurōsai

32exerchomenoi de euron anthrōpon kurēnaion onomati simōna touton ēngareusan ina arē ton stauron autou

33kai elthontes eis topon legomenon golgotha os estin legomenos kraniou topos 34edōkan autō piein oxos meta cholēs memigmenon kai geusamenos ouk ēthelen piein

35staurōsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klēron ina plērōthē to rēthen upo tou prophētou diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron 36kai kathēmenoi etēroun auton ekei 37kai epethēkan epanō tēs kephalēs autou tēn aitian autou gegrammenēn outos estin iēsous o basileus tōn ioudaiōn

38tote staurountai sun autō duo lēstai eis ek dexiōn kai eis ex euōnumōn 39oi de paraporeuomenoi eblasphēmoun auton kinountes tas kephalas autōn 40kai legontes o kataluōn ton naon kai en trisin ēmerais oikodomōn sōson seauton ei uios ei tou theou katabēthi apo tou staurou 41omoiōs de kai oi archiereis empaizontes meta tōn grammateōn kai presbuterōn elegon 42allous esōsen eauton ou dunatai sōsai ei basileus israēl estin katabatō nun apo tou staurou kai pisteusomen autō 43pepoithen epi ton theon rusasthō nun auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios 44to d auto kai oi lēstai oi sustaurōthentes autō ōneidizon autō

45apo de ektēs ōras skotos egeneto epi pasan tēn gēn eōs ōras ennatēs 46peri de tēn ennatēn ōran aneboēsen o iēsous phōnē megalē legōn ēli ēli lama sabachthani tout estin thee mou thee mou ina ti me enkatelipes 47tines de tōn ekei estōtōn akousantes elegon oti ēlian phōnei outos 48kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton 49oi de loipoi elegon aphes idōmen ei erchetai ēlias sōsōn auton 50o de iēsous palin kraxas phōnē megalē aphēken to pneuma 51kai idou to katapetasma tou naou eschisthē eis duo apo anōthen eōs katō kai ē gē eseisthē kai ai petrai eschisthēsan 52kai ta mnēmeia aneōchthēsan kai polla sōmata tōn kekoimēmenōn agiōn ēgerthē 53kai exelthontes ek tōn mnēmeiōn meta tēn egersin autou eisēlthon eis tēn agian polin kai enephanisthēsan pollois 54o de ekatontarchos kai oi met autou tērountes ton iēsoun idontes ton seismon kai ta genomena ephobēthēsan sphodra legontes alēthōs theou uios ēn outos

55ēsan de ekei gunaikes pollai apo makrothen theōrousai aitines ēkolouthēsan tō iēsou apo tēs galilaias diakonousai autō 56en ais ēn maria ē magdalēnē kai maria ē tou iakōbou kai iōsē mētēr kai ē mētēr tōn uiōn zebedaiou

57opsias de genomenēs ēlthen anthrōpos plousios apo arimathaias tounoma iōsēph os kai autos emathēteusen tō iēsou 58outos proselthōn tō pilatō ētēsato to sōma tou iēsou tote o pilatos ekeleusen apodothēnai to sōma 59kai labōn to sōma o iōsēph enetulixen auto sindoni kathara 60kai ethēken auto en tō kainō autou mnēmeiō o elatomēsen en tē petra kai proskulisas lithon megan tē thura tou mnēmeiou apēlthen 61ēn de ekei maria ē magdalēnē kai ē allē maria kathēmenai apenanti tou taphou

62tē de epaurion ētis estin meta tēn paraskeuēn sunēchthēsan oi archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton 63legontes kurie emnēsthēmen oti ekeinos o planos eipen eti zōn meta treis ēmeras egeiromai 64keleuson oun asphalisthēnai ton taphon eōs tēs tritēs ēmeras mēpote elthontes oi mathētai autou nuktos klepsōsin auton kai eipōsin tō laō ēgerthē apo tōn nekrōn kai estai ē eschatē planē cheirōn tēs prōtēs 65ephē de autois o pilatos echete koustōdian upagete asphalisasthe ōs oidate 66oi de poreuthentes ēsphalisanto ton taphon sphragisantes ton lithon meta tēs koustōdias

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page