PROS ROMAIOUS 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ti oun eroumen epimenoumen tē amartia ina ē charis pleonasē 2mē genoito oitines apethanomen tē amartia pōs eti zēsomen en autē 3ē agnoeite oti osoi ebaptisthēmen eis christon iēsoun eis ton thanaton autou ebaptisthēmen 4sunetaphēmen oun autō dia tou baptismatos eis ton thanaton ina ōsper ēgerthē christos ek nekrōn dia tēs doxēs tou patros outōs kai ēmeis en kainotēti zōēs peripatēsōmen 5ei gar sumphutoi gegonamen tō omoiōmati tou thanatou autou alla kai tēs anastaseōs esometha 6touto ginōskontes oti o palaios ēmōn anthrōpos sunestaurōthē ina katargēthē to sōma tēs amartias tou mēketi douleuein ēmas tē amartia 7o gar apothanōn dedikaiōtai apo tēs amartias

8ei de apethanomen sun christō pisteuomen oti kai suzēsomen autō 9eidotes oti christos egertheis ek nekrōn ouketi apothnēskei thanatos autou ouketi kurieuei 10o gar apethanen tē amartia apethanen ephapax o de zē zē tō theō 11outōs kai umeis logizesthe eautous nekrous men einai tē amartia zōntas de tō theō en christō iēsou tō kuriō ēmōn

12mē oun basileuetō ē amartia en tō thnētō umōn sōmati eis to upakouein autē en tais epithumiais autou 13mēde paristanete ta melē umōn opla adikias tē amartia alla parastēsate eautous tō theō ōs ek nekrōn zōntas kai ta melē umōn opla dikaiosunēs tō theō 14amartia gar umōn ou kurieusei ou gar este upo nomon all upo charin

15ti oun amartēsomen oti ouk esmen upo nomon all upo charin mē genoito 16ouk oidate oti ō paristanete eautous doulous eis upakoēn douloi este ō upakouete ētoi amartias eis thanaton ē upakoēs eis dikaiosunēn 17charis de tō theō oti ēte douloi tēs amartias upēkousate de ek kardias eis on paredothēte tupon didachēs 18eleutherōthentes de apo tēs amartias edoulōthēte tē dikaiosunē 19anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

20ote gar douloi ēte tēs amartias eleutheroi ēte tē dikaiosunē 21tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos 22nuni de eleutherōthentes apo tēs amartias doulōthentes de tō theō echete ton karpon umōn eis agiasmon to de telos zōēn aiōnion 23ta gar opsōnia tēs amartias thanatos to de charisma tou theou zōē aiōnios en christō iēsou tō kuriō ēmōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 5
Top of Page
Top of Page