KATA IOANNEN 2
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai tē ēmera tē tritē gamos egeneto en kana tēs galilaias kai ēn ē mētēr tou iēsou ekei 2eklēthē de kai o iēsous kai oi mathētai autou eis ton gamon 3kai usterēsantos oinou legei ē mētēr tou iēsou pros auton oinon ouk echousin 4legei autē o iēsous ti emoi kai soi gunai oupō ēkei ē ōra mou 5legei ē mētēr autou tois diakonois o ti an legē umin poiēsate 6ēsan de ekei udriai lithinai ex keimenai kata ton katharismon tōn ioudaiōn chōrousai ana metrētas duo ē treis 7legei autois o iēsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eōs anō 8kai legei autois antlēsate nun kai pherete tō architriklinō kai ēnenkan 9ōs de egeusato o architriklinos to udōr oinon gegenēmenon kai ouk ēdei pothen estin oi de diakonoi ēdeisan oi ēntlēkotes to udōr phōnei ton numphion o architriklinos 10kai legei autō pas anthrōpos prōton ton kalon oinon tithēsin kai otan methusthōsin tote ton elassō su tetērēkas ton kalon oinon eōs arti 11tautēn epoiēsen tēn archēn tōn sēmeiōn o iēsous en kana tēs galilaias kai ephanerōsen tēn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathētai autou

12meta touto katebē eis kapernaoum autos kai ē mētēr autou kai oi adelphoi autou kai oi mathētai autou kai ekei emeinan ou pollas ēmeras

13kai engus ēn to pascha tōn ioudaiōn kai anebē eis ierosoluma o iēsous 14kai euren en tō ierō tous pōlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathēmenous 15kai poiēsas phragellion ek schoiniōn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai tōn kollubistōn execheen to kerma kai tas trapezas anestrepsen 16kai tois tas peristeras pōlousin eipen arate tauta enteuthen mē poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou 17emnēsthēsan de oi mathētai autou oti gegrammenon estin o zēlos tou oikou sou katephagen me 18apekrithēsan oun oi ioudaioi kai eipon autō ti sēmeion deiknueis ēmin oti tauta poieis 19apekrithē o iēsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin ēmerais egerō auton 20eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin ōkodomēthē o naos outos kai su en trisin ēmerais egereis auton 21ekeinos de elegen peri tou naou tou sōmatos autou 22ote oun ēgerthē ek nekrōn emnēsthēsan oi mathētai autou oti touto elegen autois kai episteusan tē graphē kai tō logō ō eipen o iēsous

23ōs de ēn en ierosolumois en tō pascha en tē eortē polloi episteusan eis to onoma autou theōrountes autou ta sēmeia a epoiei 24autos de o iēsous ouk episteuen eauton autois dia to auton ginōskein pantas 25kai oti ou chreian eichen ina tis marturēsē peri tou anthrōpou autos gar eginōsken ti ēn en tō anthrōpō

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

John 1
Top of Page
Top of Page