PROS ROMAIOUS 2
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1dio anapologētos ei ō anthrōpe pas o krinōn en ō gar krineis ton eteron seauton katakrineis ta gar auta prasseis o krinōn 2oidamen de oti to krima tou theou estin kata alētheian epi tous ta toiauta prassontas 3logizē de touto ō anthrōpe o krinōn tous ta toiauta prassontas kai poiōn auta oti su ekpheuxē to krima tou theou 4ē tou ploutou tēs chrēstotētos autou kai tēs anochēs kai tēs makrothumias kataphroneis agnoōn oti to chrēston tou theou eis metanoian se agei 5kata de tēn sklērotēta sou kai ametanoēton kardian thēsaurizeis seautō orgēn en ēmera orgēs kai apokalupseōs dikaiokrisias tou theou 6os apodōsei ekastō kata ta erga autou 7tois men kath upomonēn ergou agathou doxan kai timēn kai aphtharsian zētousin zōēn aiōnion 8tois de ex eritheias kai apeithousin men tē alētheia peithomenois de tē adikia thumos kai orgē 9thlipsis kai stenochōria epi pasan psuchēn anthrōpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prōton kai ellēnos 10doxa de kai timē kai eirēnē panti tō ergazomenō to agathon ioudaiō te prōton kai ellēni 11ou gar estin prosōpolēpsia para tō theō

12osoi gar anomōs ēmarton anomōs kai apolountai kai osoi en nomō ēmarton dia nomou krithēsontai 13ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tō theō all oi poiētai tou nomou dikaiōthēsontai 14otan gar ethnē ta mē nomon echonta phusei ta tou nomou poiē outoi nomon mē echontes eautois eisin nomos 15oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autōn summarturousēs autōn tēs suneidēseōs kai metaxu allēlōn tōn logismōn katēgorountōn ē kai apologoumenōn 16en ēmera ote krinei o theos ta krupta tōn anthrōpōn kata to euangelion mou dia iēsou christou

17ide su ioudaios eponomazē kai epanapauē tō nomō kai kauchasai en theō 18kai ginōskeis to thelēma kai dokimazeis ta diapheronta katēchoumenos ek tou nomou 19pepoithas te seauton odēgon einai tuphlōn phōs tōn en skotei 20paideutēn aphronōn didaskalon nēpiōn echonta tēn morphōsin tēs gnōseōs kai tēs alētheias en tō nomō 21o oun didaskōn eteron seauton ou didaskeis o kērussōn mē kleptein klepteis 22o legōn mē moicheuein moicheueis o bdelussomenos ta eidōla ierosuleis 23os en nomō kauchasai dia tēs parabaseōs tou nomou ton theon atimazeis 24to gar onoma tou theou di umas blasphēmeitai en tois ethnesin kathōs gegraptai

25peritomē men gar ōphelei ean nomon prassēs ean de parabatēs nomou ēs ē peritomē sou akrobustia gegonen 26ean oun ē akrobustia ta dikaiōmata tou nomou phulassē ouchi ē akrobustia autou eis peritomēn logisthēsetai 27kai krinei ē ek phuseōs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomēs parabatēn nomou 28ou gar o en tō phanerō ioudaios estin oude ē en tō phanerō en sarki peritomē 29all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Romans 1
Top of Page
Top of Page