KATA MATTHAION 11
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai egeneto ote etelesen o iēsous diatassōn tois dōdeka mathētais autou metebē ekeithen tou didaskein kai kērussein en tais polesin autōn

2o de iōannēs akousas en tō desmōtēriō ta erga tou christou pempsas dia tōn mathētōn autou 3eipen autō su ei o erchomenos ē eteron prosdokōmen 4kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a akouete kai blepete 5tuphloi anablepousin kai chōloi peripatousin leproi katharizontai kai kōphoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptōchoi euangelizontai 6kai makarios estin os ean mē skandalisthē en emoi

7toutōn de poreuomenōn ērxato o iēsous legein tois ochlois peri iōannou ti exēlthate eis tēn erēmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon 8alla ti exēlthate idein anthrōpon en malakois ēmphiesmenon idou oi ta malaka phorountes en tois oikois tōn basileōn {UBS4: eisin } 9alla ti exēlthate {WH: prophētēn idein } {UBS4: idein prophētēn } nai legō umin kai perissoteron prophētou

10outos estin peri ou gegraptai idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

11amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin 12apo de tōn ēmerōn iōannou tou baptistou eōs arti ē basileia tōn ouranōn biazetai kai biastai arpazousin autēn 13pantes gar oi prophētai kai o nomos eōs iōannou eprophēteusan 14kai ei thelete dexasthai autos estin ēlias o mellōn erchesthai 15o echōn ōta akouetō

16tini de omoiōsō tēn genean tautēn omoia estin paidiois kathēmenois en tais agorais a prosphōnounta tois eterois 17legousin ēulēsamen umin kai ouk ōrchēsasthe ethrēnēsamen kai ouk ekopsasthe 18ēlthen gar iōannēs mēte esthiōn mēte pinōn kai legousin daimonion echei 19ēlthen o uios tou anthrōpou esthiōn kai pinōn kai legousin idou anthrōpos phagos kai oinopotēs telōnōn philos kai amartōlōn kai edikaiōthē ē sophia apo tōn ergōn autēs

20tote ērxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenoēsan 21ouai soi chorazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō metenoēsan 22plēn legō umin turō kai sidōni anektoteron estai en ēmera kriseōs ē umin 23kai su kapharnaoum mē eōs ouranou upsōthēsē eōs adou katabēsē oti ei en sodomois egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tēs sēmeron 24plēn legō umin oti gē sodomōn anektoteron estai en ēmera kriseōs ē soi

25en ekeinō tō kairō apokritheis o iēsous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tēs gēs oti ekrupsas tauta apo sophōn kai sunetōn kai apekalupsas auta nēpiois 26nai o patēr oti outōs eudokia egeneto emprosthen sou 27panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis epiginōskei ton uion ei mē o patēr oude ton patera tis epiginōskei ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

28deute pros me pantes oi kopiōntes kai pephortismenoi kagō anapausō umas 29arate ton zugon mou eph umas kai mathete ap emou oti praus eimi kai tapeinos tē kardia kai eurēsete anapausin tais psuchais umōn 30o gar zugos mou chrēstos kai to phortion mou elaphron estin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Matthew 10
Top of Page
Top of Page