Daân-soá Kyù 33
Vietnamese
1Nầy là các nơi đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. 2Môi-se vâng mạng Ðức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng, tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, nầy là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. 3Ngày rằm tháng giêng, tức ngày sau lễ Vượt-qua, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se, cách dạn dĩ, có mắt của hết thảy người Ê-díp-tô thấy. 4Người Ê-díp-tô chôn những kẻ mà Ðức Giê-hô-va đã hành hại giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng: Ðức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó.

5Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt; 6rồi đi từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đồng vắng. 7Kế đó, đi từ Ê-tam vòng về hướng Phi-Ha-hi-rốt, đối ngang cùng Ba-anh-Sê-phôn, và đóng trại trước Mít-đôn. 8Dân Y-sơ-ra-ên bỏ Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển về hướng đồng vắng đi ba ngày đường ngang đồng vắng Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra. 9Ðoạn, đi từ Ma-ra đến Ê-lim; vả, tại Ê-lim có mười hai cái suối và bảy chục cây chà-là, bèn đóng trại tại đó. 10Dân sự đi từ Ê-lim và đóng trại gần Biển đỏ. 11Ðoạn, di từ Biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin. 12Ði từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Ðáp-ca. 13Ði từ Ðáp-ca và đóng trại tại A-lúc. 14Ði từ A-lúc và đóng trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước cho dân sự uống. 15Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Rê-phi-đim và đóng trại trong đồng vắng Si-na -i. 16Kế đó, đi từ đồng vắng Si-na -i và đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va.

17Ði từ Kíp-rốt-Ha-tha-va và đóng trại tại Hát-sê-rốt. 18Ðoạn, đi từ Hát-sê-rốt và đóng trại tại Rít-ma. 19Ði từ Rít-ma và đóng trại tại Ri-môn Phê-rết. 20Ði từ Ri-môn-Phê-rết và đóng trại tại Líp-na. 21Ði từ Líp-na và đóng trại tại Ri-sa. 22Kế đó, đi từ Ri-sa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha. 23Ði từ Kê-hê-la-tha đóng trại tại núi Sê-phe. 24Ði từ núi Sê-phe và đóng trại tại Ha-ra-đa. 25Ði từ Ha-ra-đa và đóng trại tại Mác-hê-lốt. 26Ðoạn, đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta-hát. 27Ði từ Ta-hát và đóng trại tại Ta-rách. 28Ði từ Ta-rách và đóng trại tại Mít-ga. 29Ði từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na. 30Ði từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mô-sê-rốt. 31Ði từ Mô-sê-rốt và đóng trại tại Bê-ne-Gia-can. 32Ði từ Bê-ne-Gia-can và đóng trại tại Hô-Ghi-gát. 33Ði từ Hô-Ghi-gát và đóng trại tại Dốt-ba-tha. 34Ði từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na. 35Ðoạn, đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. 36Ði từ Ê-xi-ôn-Ghê-be và đóng trại tại đồng vắng Xin, nghĩa là tại Ca-đe. 37Kế đó, đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm.

38A-rôn, thầy tế lễ, theo mạng Ðức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mồng một tháng năm, năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 39Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được một trăm hai mươi ba tuổi.

40Bấy giờ, vua A-rát, là người Ca-na-an, ở miền nam xứ Ca-na-an, hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đến.

41Dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Xa-mô-na. 42Ði từ Xa-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn. 43Ði từ Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt. 44Kế đó, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-giê-a-ba-rim, trên bờ cõi Mô-áp. 45Ði từ Y-giê-a-ba-rim và đóng trại tại Ði-bôn-Gát. 46Ði từ Ði-bôn-Gát và đóng trại tại Anh-môn-Ðíp-la-tha-im. 47Kế ấy, đi từ Anh-môn-Ðíp-la-tha-im và đóng trại tại núi A-ba-rim trước Nê-bô. 48Ði từ núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 49Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần đông Giô-đanh, từ Bết-Giê-si-mốt chi A-bên-Si-tim trong đồng Mô-áp.

50Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: 51Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, 52thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. 53Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm cơ nghiệp. 54Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn; còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được; phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. 55Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở; 56rồi xảy đến ta sẽ hành hại các ngươi khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page