KATA LOUKAN 15
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ēsan de autō engizontes pantes oi telōnai kai oi amartōloi akouein autou 2kai diegonguzon oi te pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartōlous prosdechetai kai sunesthiei autois

3eipen de pros autous tēn parabolēn tautēn legōn 4tis anthrōpos ex umōn echōn ekaton probata kai apolesas ex autōn en ou kataleipei ta enenēkonta ennea en tē erēmō kai poreuetai epi to apolōlos eōs eurē auto 5kai eurōn epitithēsin epi tous ōmous autou chairōn 6kai elthōn eis ton oikon sunkalei tous philous kai tous geitonas legōn autois suncharēte moi oti euron to probaton mou to apolōlos 7legō umin oti outōs chara en tō ouranō estai epi eni amartōlō metanoounti ē epi enenēkonta ennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias

8ē tis gunē drachmas echousa deka ean apolesē drachmēn mian ouchi aptei luchnon kai saroi tēn oikian kai zētei epimelōs eōs ou eurē 9kai eurousa sunkalei tas philas kai geitonas legousa suncharēte moi oti euron tēn drachmēn ēn apōlesa 10outōs legō umin ginetai chara enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti

11eipen de anthrōpos tis eichen duo uious 12kai eipen o neōteros autōn tō patri pater dos moi to epiballon meros tēs ousias o de dieilen autois ton bion 13kai met ou pollas ēmeras sunagagōn panta o neōteros uios apedēmēsen eis chōran makran kai ekei dieskorpisen tēn ousian autou zōn asōtōs 14dapanēsantos de autou panta egeneto limos ischura kata tēn chōran ekeinēn kai autos ērxato ustereisthai 15kai poreutheis ekollēthē eni tōn politōn tēs chōras ekeinēs kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous 16kai epethumei chortasthēnai ek tōn keratiōn ōn ēsthion oi choiroi kai oudeis edidou autō 17eis eauton de elthōn ephē posoi misthioi tou patros mou perisseuontai artōn egō de limō ōde apollumai 18anastas poreusomai pros ton patera mou kai erō autō pater ēmarton eis ton ouranon kai enōpion sou 19ouketi eimi axios klēthēnai uios sou poiēson me ōs ena tōn misthiōn sou 20kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton 21eipen de o uios autō pater ēmarton eis ton ouranon kai enōpion sou ouketi eimi axios klēthēnai uios sou [poiēson me ōs ena tōn misthiōn sou] 22eipen de o patēr pros tous doulous autou tachu exenenkate stolēn tēn prōtēn kai endusate auton kai dote daktulion eis tēn cheira autou kai upodēmata eis tous podas 23kai pherete ton moschon ton siteuton thusate kai phagontes euphranthōmen 24oti outos o uios mou nekros ēn kai anezēsen ēn apolōlōs kai eurethē kai ērxanto euphrainesthai

25ēn de o uios autou o presbuteros en agrō kai ōs erchomenos ēngisen tē oikia ēkousen sumphōnias kai chorōn 26kai proskalesamenos ena tōn paidōn epunthaneto ti an eiē tauta 27o de eipen autō oti o adelphos sou ēkei kai ethusen o patēr sou ton moschon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben 28ōrgisthē de kai ouk ēthelen eiselthein o de patēr autou exelthōn parekalei auton 29o de apokritheis eipen tō patri autou idou tosauta etē douleuō soi kai oudepote entolēn sou parēlthon kai emoi oudepote edōkas eriphon ina meta tōn philōn mou euphranthō 30ote de o uios sou outos o kataphagōn sou ton bion meta pornōn ēlthen ethusas autō ton siteuton moschon 31o de eipen autō teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin 32euphranthēnai de kai charēnai edei oti o adelphos sou outos nekros ēn kai ezēsen kai apolōlōs kai eurethē

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 14
Top of Page
Top of Page