Shemot 1
Exodus 1 WLC
1ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃ 2ראובן שמעון לוי ויהודה׃ 3יששכר זבולן ובנימן ׃ 4דן ונפתלי גד ואשר׃ 5ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃ 6וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא׃ 7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃ פ

8ויקם מלך־חדש על־מצרים אשר לא־ידע את־יוסף׃ 9ויאמר אל־עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו׃ 10הבה נתחכמה לו פן־ירבה והיה כי־תקראנה מלחמה ונוסף גם־הוא על־שנאינו ונלחם־בנו ועלה מן־הארץ׃ 11וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את־פתם ואת־רעמסס׃ 12וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃ 13ויעבדו מצרים את־בני ישראל בפרך׃ 14וימררו את־חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל־עבדה בשדה את כל־עבדתם אשר־עבדו בהם בפרך׃

15ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה׃ 16ויאמר בילדכן את־העבריות וראיתן על־האבנים אם־בן הוא והמתן אתו ואם־בת היא וחיה׃ 17ותיראן המילדת את־האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את־הילדים׃ 18ויקרא מלך־מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את־הילדים׃ 19ותאמרן המילדת אל־פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי־חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו׃ 20וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃ 21ויהי כי־יראו המילדת את־האלהים ויעש להם בתים׃ 22ויצו פרעה לכל־עמו לאמר כל־הבן הילוד היארה תשליכהו וכל־הבת תחיון׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 50
Top of Page
Top of Page