T'hilim 84
Psalm 84 WLC
1למנצח על־הגתית לבני־קרח מזמור׃ מה־ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃

2נכספה וגם־כלתה ׀ נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל־חי׃

3גם־צפור ׀ מצאה בית ודרור ׀ קן לה אשר־שתה אפרחיה את־מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי׃

4אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה׃

5אשרי אדם עוז־לו בך מסלות בלבבם׃

6עברי ׀ בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם־ברכות יעטה מורה׃

7ילכו מחיל אל־חיל יראה אל־אלהים בציון׃

8יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה׃

9מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך׃

10כי טוב־יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי־רשע׃

11כי שמש ׀ ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע־טוב להלכים בתמים׃

12יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 83
Top of Page
Top of Page