Davari Hayamim Aleph 23
1 Chronicles 23 Aleppo Codex
1א ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל 2ב ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים

3ג ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף 4ד מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים 5ה וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל  {ס} 6ו ויחלקם דויד מחלקות  {ס}  לבני לוי לגרשון קהת ומררי  {ס}

7ז לגרשני לעדן ושמעי  {ס} 8ח בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל--שלשה  {ס} 9ט בני שמעי שלמות (שלמית) וחזיאל והרן--שלשה אלה ראשי האבות ללעדן  {ס} 10י ובני שמעי--יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה 11יא ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת  {ס}

12יב בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל--ארבעה  {ס} 13יג בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם--להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם 14יד ומשה איש האלהים--בניו יקראו על שבט הלוי  {ס} 15טו בני משה גרשום ואליעזר 16טז בני גרשום שבואל הראש 17יז ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה  {ס} 18יח בני יצהר שלמית הראש 19יט בני חברון--יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי 20כ בני עזיאל--מיכה הראש וישיה השני

21כא בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש 22כב וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם 23כג בני מושי מחלי ועדר וירמות--שלושה  {ס}

24כד אלה בני לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה--מבן עשרים שנה ומעלה 25כה כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם 26כו וגם ללוים--אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו 27כז כי בדברי דויד האחרונים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה 28כח כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש--ומעשה עבדת בית האלהים 29כט וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה 30ל ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב 31לא ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים--במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה 32לב ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם--לעבדת בית יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page