Davari Hayamim Bet 36
2 Chronicles 36 Aleppo Codex
1א ויקחו עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימליכהו תחת אביו בירושלם 2ב בן שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם 3ג ויסירהו מלך מצרים בירושלם ויענש את הארץ מאה ככר כסף וככר זהב 4ד וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלם ויסב את שמו יהויקים ואת יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה  {פ}

5ה בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו 6ו עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו בבלה 7ז ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל 8ח ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשר עשה והנמצא עליו--הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה וימלך יהויכין בנו תחתיו  {פ}

9ט בן שמונה שנים יהויכין במלכו ושלשה חדשים ועשרת ימים מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה

10י ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלי חמדת בית יהוה וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלם  {פ}

11יא בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם 12יב ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו  לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא--מפי יהוה 13יג וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשר השביעו באלהים ויקש את ערפו ויאמץ את לבבו משוב אל יהוה אלהי ישראל 14יד גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול (למעל) מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשר הקדיש בירושלם

15טו וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו--השכם ושלוח  כי חמל על עמו ועל מעונו 16טז ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו  עד עלות חמת יהוה בעמו--עד לאין מרפא 17יז ויעל עליהם את מלך כשדיים (כשדים) ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישש  הכל נתן בידו 18יח וכל כלי בית האלהים הגדלים והקטנים ואצרות בית יהוה ואצרות המלך ושריו--הכל הביא בבל 19יט וישרפו את בית האלהים וינתצו את חומת ירושלם וכל ארמנותיה שרפו באש וכל כלי מחמדיה להשחית 20כ ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלך מלכות פרס 21כא למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה  כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה  {ס}

22כב ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יהוה בפי ירמיהו--העיר יהוה את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר  {ס} 23כג כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה  מי בכם מכל עמו יהוה אלהיו עמו--ויעל  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Chronicles 35
Top of Page
Top of Page