Yesha'yah 63
Isaiah 63 Aleppo Codex
1א מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע

2ב מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת

3ג פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי

4ד כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה

5ה ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני

6ו ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם  {ס}

7ז חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרב חסדיו

8ח ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע

9ט בכל צרתם לא (לו) צר ומלאך פניו הושיעם--באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם

10י והמה מרו ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם

11יא ויזכר ימי עולם משה עמו איה המעלם מים את רעי צאנו--איה השם בקרבו את רוח קדשו

12יב מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם

13יג מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשלו

14יד כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו--כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת

15טו הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך  איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו

16טז כי אתה אבינו--כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו  אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך

17יז למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך

18יח למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך

19יט היינו מעולם לא משלת בם--לא נקרא שמך עליהם

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 62
Top of Page
Top of Page