B'midvar 1
Numbers 1 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד  באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים--לאמר 2ב שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם--במספר שמות כל זכר לגלגלתם 3ג מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל--תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן 4ד ואתכם יהיו איש איש למטה--איש ראש לבית אבתיו הוא

5ה ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם  לראובן אליצור בן שדיאור 6ו לשמעון שלמיאל בן צורישדי 7ז ליהודה נחשון בן עמינדב 8ח ליששכר נתנאל בן צוער 9ט לזבולן אליאב בן חלן 10י לבני יוסף--לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור 11יא לבנימן אבידן בן גדעני 12יב לדן אחיעזר בן עמישדי 13יג לאשר פגעיאל בן עכרן 14יד לגד אליסף בן דעואל 15טו לנפתלי אחירע בן עינן 16טז אלה קריאי (קרואי) העדה נשיאי מטות אבותם  ראשי אלפי ישראל הם

17יז ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמת 18יח ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה--לגלגלתם 19יט כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני  {ס}

20כ ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות לגלגלתם--כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 21כא פקדיהם למטה ראובן--ששה וארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

22כב לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם  פקדיו במספר שמות לגלגלתם--כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 23כג פקדיהם למטה שמעון--תשעה וחמשים אלף ושלש מאות  {פ}

24כד לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 25כה פקדיהם למטה גד--חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים  {פ}

26כו לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 27כז פקדיהם למטה יהודה--ארבעה ושבעים אלף ושש מאות  {פ}

28כח לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 29כט פקדיהם למטה יששכר--ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

30ל לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 31לא פקדיהם למטה זבולן--שבעה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

32לב לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 33לג פקדיהם למטה אפרים--ארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

34לד לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 35לה פקדיהם למטה מנשה--שנים ושלשים אלף ומאתים  {פ}

36לו לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 37לז פקדיהם למטה בנימן--חמשה ושלשים אלף וארבע מאות  {פ}

38לח לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 39לט פקדיהם למטה דן--שנים וששים אלף ושבע מאות  {פ}

40מ לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 41מא פקדיהם למטה אשר--אחד וארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

42מב בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה--כל יצא צבא 43מג פקדיהם למטה נפתלי--שלשה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

44מד אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל--שנים עשר איש  איש אחד לבית אבתיו היו 45מה ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל 46מו ויהיו כל הפקדים--שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים

47מז והלוים למטה אבתם--לא התפקדו בתוכם  {פ} 48מח וידבר יהוה אל משה לאמר 49מט אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל 50נ ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו--המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו 51נא ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת 52נב וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם 53נג והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות 54נד ויעשו בני ישראל  ככל אשר צוה יהוה את משה--כן עשו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page