B'midvar 24
Numbers 24 Aleppo Codex
1א וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו 2ב וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

3ג וישא משלו ויאמר  נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין

4ד נאם--שמע אמרי אל  אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים

5ה מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל

6ו כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים

7ז יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו

8ח אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם--וחציו ימחץ

9ט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור

10י ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים 11יא ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד 12יב ויאמר בלעם אל בלק  הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי--דברתי לאמר 13יג אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב--לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי  אשר ידבר יהוה אתו אדבר 14יד ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים

15טו וישא משלו ויאמר  נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין

16טז נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים

17יז אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת

18יח והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר--איביו וישראל עשה חיל

19יט וירד מיעקב והאביד שריד מעיר

20כ וירא את עמלק וישא משלו ויאמר  ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד

21כא וירא את הקיני וישא משלו ויאמר  איתן מושבך ושים בסלע קנך

22כב כי אם יהיה לבער קין--עד מה אשור תשבך

23כג וישא משלו ויאמר  אוי מי יחיה משמו אל

24כד וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד

25כה ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 23
Top of Page
Top of Page