1 Timothy 3
Czech BKR

1Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá. 2Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení. 3Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec, 4Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností. 5(Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?) 6Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo. 7A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.

8Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku, 9Mající tajemství víry v svědomí čistém. 10A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony. 11Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné. 12Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy. 13Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.

14Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě. 15Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.

16A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page