1 Timothy 4
Czech BKR

1Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, 2V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, 3Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. 4Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá. 5Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.

6Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi následoval. 7Světské pak a babské básně zavrz, ale cvič se v zbožnosti. 8Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale zbožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení. 9Věrnáť jest tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbena byla. 10Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že naději máme v Bohu živém, kterýž jest spasitel všech lidí, a zvláště věřících.

11Ty věci předkládej a uč. 12Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. 13Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení. 14Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších na tě. 15O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm. 16Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page