Numbers 1
Czech BKR

1Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy, prvního dne měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka: 2Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich, 3Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron. 4A bude s vámi z každého pokolení jeden muž, kterýž by přední byl v domě otců svých.

5Tato pak jsou jména mužů, kteříž stanou s vámi: Z pokolení Rubenova Elisur, syn Sedeurův; 6Z Simeonova Salamiel, syn Surisaddai; 7Z Judova Názon, syn Aminadabův; 8Z Izacharova Natanael, syn Suar; 9Z Zabulonova Eliab, syn Helonův; 10Z synů Jozefových, z pokolení Efraimova Elisama, syn Amiudův; z Manassesova Gamaliel, syn Fadasurův; 11Z Beniaminova Abidan, syn Gedeonův; 12Z pokolení Dan Ahiezer, syn Amisaddai; 13Z Asser Fegiel, syn Ochranův; 14Z pokolení Gád Eliazaf, syn Duelův; 15Z Neftalímova Ahira, syn Enanův. 16Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých, ti jako hlavy tisíců Izraelských budou.

17Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty, kteříž jmenováni byli, 18A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž přiznávali se k rodům svým po čeledech svých, po domích otců svých, a vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých. 19Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak sčetl je na poušti Sinai.

20I bylo synů Rubena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, a podlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 21A načteno jich z pokolení Rubenova čtyřidceti šest tisíců a pět set.

22Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 23Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta.

24Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli bojovati, 25Načteno jich z pokolení Gádova čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesát.

26Z synů Judových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 27Načteno jich z pokolení Judova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.

28Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 29Načteno jich z pokolení Izacharova padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.

30Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 31Načteno jich z pokolení Zabulonova padesáte sedm tisíců a čtyři sta.

32Z synů Jozefových, a nejprv, synů Efraimových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 33Načteno jich z pokolení Efraimova čtyřidceti tisíc a pět set.

34Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji, 35Načteno jich z pokolení Manassesova třidceti dva tisíce a dvě stě.

36Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti do boje, 37Načteno jich z pokolení Beniaminova třidceti pět tisíců a čtyři sta.

38Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji, 39Načteno jich z pokolení Dan šedesáte dva tisíce a sedm set.

40Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti na vojnu, 41Načteno jich z pokolení Asser čtyřidceti jeden tisíců a pět set.

42Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 43Načteno jich z pokolení Neftalímova padesáte tři tisíce a čtyři sta.

44Ten jest počet těch, kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli vybráni po jednom z domů otců svých. 45I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli vycházeti k boji v Izraeli, 46Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a padesáte.

47Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně. 48Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 49Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům Izraelským, 50Ale ustanovíš Levíty nad příbytkem svědectví, a nade vším nádobím jeho, a nade všemi věcmi, kteréž přináležejí k němu. Oni nositi budou příbytek i všecka nádobí jeho, oni přisluhovati budou jemu, a vůkol příbytku klásti se budou. 51Když se pak s místa bude míti hýbati příbytek, složí jej Levítové; a když se bude klásti příbytek, vyzdvihnou jej Levítové. Kdož by koli cizí přistoupil, umře. 52I budouť se klásti synové Izraelští, jeden každý v ležení svém, a jeden každý pod praporcem svým, a po houfích svých. 53Levítové pak klásti se budou vůkol příbytku svědectví, aby nepřišlo rozhněvání mé na shromáždění synů Izraelských; i budou Levítové držeti stráž u příbytku svědectví. 54Učinili tedy to synové Izraelští; všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page