Proverbs 15
Czech BKR

1Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost.

2Jazyk moudrých ozdobuje umění, ale ústa bláznů vylévají bláznovství.

3Na všelikém místě oči Hospodinovy spatřují zlé i dobré.

4Zdravý jazyk jest strom života, převrácenost pak z něho ztroskotání od větru.

5Blázen pohrdá cvičením otce svého, ale kdož ostříhá naučení, opatrnosti nabude.

6V domě spravedlivého jest hojnost veliká, ale v úrodě bezbožného zmatek.

7Rtové moudrých rozsívají umění, srdce pak bláznů ne tak.

8Obět bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímých líbí se jemu.

9Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného, toho pak, kdož následuje spravedlnosti, miluje.

10Trestání přísné opouštějícímu cestu, a kdož nenávidí domlouvání, umře.

11Peklo i zatracení jest před Hospodinem, čím více srdce synů lidských?

12Nemiluje posměvač toho, kterýž ho tresce, aniž k moudrým přistoupí.

13Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá.

14Srdce rozumného hledá umění, ale ústa bláznů pasou se bláznovstvím.

15Všickni dnové chudého zlí jsou, ale dobromyslného hody ustavičné.

16Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem.

17Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist.

18Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu.

19Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímých jest vydlážená.

20Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou svou.

21Bláznovství jest veselím bláznu, ale člověk rozumný upřímo kráčeti směřuje.

22Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí.

23Vesel bývá člověk z odpovědi úst svých; nebo slovo v čas příhodný ó jak jest dobré!

24Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole.

25Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje.

26Ohavností jsou Hospodinu myšlení zlého, ale čistých řeči vzácné.

27Kdož dychtí po lakomství, kormoutí dům svůj; ale kdož nenávidí darů, živ bude.

28Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných vylévají všelijakou zlost.

29Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá.

30To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; pověst dobrá tukem naplňuje kosti.

31Ucho, kteréž poslouchá trestání života, u prostřed moudrých bydliti bude.

32Kdo se vyhýbá cvičení, zanedbává duše své; ale kdož přijímá domlouvání, má rozum.

33Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 14
Top of Page
Top of Page