Proverbs 21
Czech BKR

1Jako potůčkové vod jest srdce královo v ruce Hospodinově; kamžkoli chce, nakloňuje ho.

2Všeliká cesta člověka přímá se zdá jemu, ale kterýž zpytuje srdce, Hospodin jest.

3Vykonávati spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli obět.

4Vysokost očí, širokost srdce, a orání bezbožných jest hříchem.

5Myšlení bedlivého všelijak ku prospěchu přicházejí, ale každého toho, kdož kvapný jest, toliko k nouzi.

6Pokladové jazykem lživým shromáždění jsou marnost pomíjející hledajících smrti.

7Zhouba, kterouž činí bezbožníci, bydliti bude u nich; nebo se zpěčují činiti soudu.

8Muž, jehož cesta převrácená jest, cizí jest, čistého pak dílo přímé jest.

9Lépe jest bydliti v koutě na střeše,nežli s ženou svárlivou v domě společném.

10Duše bezbožného žádá zlého, ani přítel jeho jemu příjemný nebývá.

11Posměvač když bývá trestán, hloupý bývá moudřejší; a když se uměle nakládá s moudrým, přijímá umění.

12Vyučuje Bůh spravedlivého na domě bezbožného, kterýž vyvrací bezbožné pro zlost.

13Kdo zacpává ucho své k volání chudého, i on sám volati bude, a nebude vyslyšán.

14Dar skrytý ukrocuje prchlivost, a pocta v klíně hněv prudký.

15Radostí jest spravedlivému činiti soud, ale hrůzou činitelům nepravosti.

16Člověk bloudící z cesty rozumnosti v shromáždění mrtvých odpočívati bude.

17Muž milující veselost nuzníkem bývá, a kdož miluje víno a masti, nezbohatne.

18Výplatou za spravedlivého bude bezbožný, a za upřímé ošemetný.

19Lépe jest bydliti v zemi pusté než s ženou svárlivou a zlostnou.

20Poklad žádostivý a olej jest v příbytku moudrého, bláznivý pak člověk zžírá jej.

21Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu.

22Do města silných vchází moudrý, a boří pevnost doufání jeho.

23Kdo ostříhá úst svých a jazyka svého, ostříhá od úzkosti duše své.

24Hrdého a pyšného jméno jest posměvač, kterýž vše s neochotností a pýchou dělá.

25Žádost lenivého zabijí jej, nebo nechtí ruce jeho dělati.

26Každého dne žádostí hoří, spravedlivý pak dává a neskoupí se.

27Obět bezbožných ohavností jest, ovšem pak jestliže by ji s nešlechetností obětovali.

28Svědek lživý zahyne, ale muž, kterýž co slyší, stále mluviti bude.

29Muž bezbožný zatvrzuje tvář svou, upřímý pak měří cestu svou.

30Není žádné moudrosti, ani opatrnosti, ani rady proti Hospodinu.

31Kůň strojen bývá ke dni boje, ale Hospodinovo jest vysvobození.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page