Proverbs 23
Czech BKR

1Když sedneš k jídlu se pánem, pilně šetř, co jest před tebou.

2Jinak vrazil bys nůž do hrdla svého, byl-li bys lakotný.

3Nežádej lahůdek jeho, nebo jsou pokrm oklamavatelný.

4Neusiluj, abys zbohatl; od opatrnosti své přestaň.

5K bohatství-liž bys obrátil oči své? Poněvadž v náhle mizí; nebo sobě zdělalo křídla podobná orličím, a zaletuje k nebi.

6Nejez chleba člověka závistivého, a nežádej lahůdek jeho.

7Nebo jak on sobě tebe váží v mysli své, tak ty pokrmu toho. Díť: Jez a pí, ale srdce jeho není s tebou.

8Skyvu svou, kterouž jsi snědl, vyvrátíš, a zmaříš slova svá utěšená.

9Před bláznem nemluv, nebo pohrdne opatrností řečí tvých.

10Nepřenášej mezníku starodávního, a na pole sirotků nevcházej.

11Silnýť jest zajisté ochránce jejich; onť povede při jejich proti tobě.

12Zaveď k učení mysl svou, a uši své k řečem umění.

13Neodjímej od mladého kázně; nebo umrskáš-li jej metlou, neumřeť.

14Ty metlou jej mrskávej, a tak duši jeho z pekla vytrhneš.

15Synu můj, bude-li moudré srdce tvé, veseliti se bude srdce mé všelijak ve mně;

16A plésati budou ledví má, když mluviti budou rtové tvoji pravé věci.

17Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den.

18Nebo poněvadž jest odplata, naděje tvá nebude podťata.

19Slyš ty, synu můj, a buď moudrý, a naprav na cestu srdce své.

20Nebývej mezi pijány vína, ani mezi žráči masa.

21Nebo opilec a žráč zchudne, a ospánlivost v hadry obláčí.

22Poslouchej otce svého, kterýž tě zplodil, aniž pohrdej matkou svou, když se zstará.

23Pravdy nabuď, a neprodávej jí, též moudrosti, umění a rozumnosti.

24Náramně bývá potěšen otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil moudrého, veselí se z něho.

25Nechať se tedy veselí otec tvůj a matka tvá, a ať pléše rodička tvá.

26Dej mi, synu můj, srdce své, a oči tvé cest mých ať ostříhají.

27Nebo nevěstka jest jáma hluboká, a studnice těsná žena cizí.

28Onať také jako loupežník úklady činí, a zoufalce na světě rozmnožuje.

29Komu běda? komu ouvech? komu svady? komu křik? komu rány darmo? komu červenost očí?

30Těm, kteříž se zdržují na víně; těm, kteříž chodí, aby vyhledali strojené víno.

31Nehleď na víno rdící se, že vydává v koflíku záři svou, a přímo vyskakuje.

32Naposledy jako had uštípne, a jako štír ušťkne.

33Oči tvé hleděti budou na cizí, a srdce tvé mluviti bude převrácené věci,

34A budeš jako ten, kterýž spí u prostřed moře, a jako ten, kterýž spí na vrchu sloupu bárky.

35Díš: Zbili mne, a nestonal jsem, tloukli mne, a nečil jsem; když procítím, dám se zase v to.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 22
Top of Page
Top of Page