1 Коринтяни 15
Bulgarian
1Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, 2чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил,- освен ако сте напразно повярвали.

3Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; 4че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; 5и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, 6че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; 7че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; 8а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг. 9Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква, 10Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях,- не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене. 11И тъй, било че аз [се трудих повече], било че, така проповядваме [и те и аз], и вие така сте повярвали.

12Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? 13Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; 14и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. 15При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват; 16защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; 17и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. 18Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. 19Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

20Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. 21Понеже, както чрез човека [дойде] смъртта, така чрез човека [дойде] възкресението на мъртвите. 22Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. 23Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови. 24Тогава [ще бъде] краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. 25Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. 26И смъртта, най-последен враг, [и тя] ще бъде унищожена, 27защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е [вече] покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко), 28когато [казвам], ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

29Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях? 30Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час? 31Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам. 32Ако, по човешки [казано], съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем". 33Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави". 34Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои [от вас] не познават Бога. [Това] казвам, за да ви направя да се засрамите.

35Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат? 36Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. 37И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, [каквото] се случи, пшенично или някое друго; 38но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло. 39Всяка плът не е еднаква; но друга е [плътта] на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите. 40Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните. 41Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

42Така е и възкресението на мъртвите. [Тялото] се сее в тление, възкръсва в нетление; 43сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; 44сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно [тяло]. 45Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам [стана] животворящ дух. 46Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното. 47Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. 48Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. 49И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

50А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. 51Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, 52в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 53Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. 54А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". 55О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? 56Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; 57но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

58Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 14
Top of Page
Top of Page