Числа 1
Bulgarian
1И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха из Египетската земя, каза: 2Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един. 3Всички в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства. 4И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, [от които] всеки да бъде глава на бащиния си дом. 5И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син; 6от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син; 7от Юда, Наасон, Аминадавовият син; 8от Исахара, Натанаил, Суаровият син; 9от Завулона, Елиав, Хелоновият син; 10от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син; 11от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син; 12от Дана, Ахиезер, Амисадаевият син; 13от Асира, Фагеил, Охрановият син; 14от Гада, Елиасаф, Деуиловият син; 15от Нефталима, Ахирей, Енановият син. 16Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.

17И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име, 18свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената [на мъжете] от двадесет години и нагоре. 19Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.

20Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 21преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой, 23преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.

24От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 25преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

26От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 27преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 29преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 31преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32От Иосифовите потомци: [сиреч], от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 33преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;

34а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 35преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.

36От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 37преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38От данците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 39преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 41преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.

42От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 43преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом. 45И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой, 46всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

47А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе. 48Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл: 49Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните; 50но да поставиш левитите за настоятели на скинията, [за плочите] на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията. 51И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви. 52И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства. 53А левитите да поставят шатрите си около скинията [за плочите] на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството. 54И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page