KATA MATTHAION 3
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1en de tais ēmerais ekeinais paraginetai iōannēs o baptistēs kērussōn en tē erēmō tēs ioudaias 2kai legōn metanoeite ēngiken gar ē basileia tōn ouranōn

3outos gar estin o rētheis upo ēsaiou tou prophētou legontos phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4autos de o iōannēs eichen to enduma autou apo trichōn kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphun autou ē de trophē autou ēn akrides kai meli agrion 5tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa ē ioudaia kai pasa ē perichōros tou iordanou 6kai ebaptizonto en tō iordanē up autou exomologoumenoi tas amartias autōn

7idōn de pollous tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennēmata echidnōn tis upedeixen umin phugein apo tēs mellousēs orgēs 8poiēsate oun karpon axion tēs metanoias 9kai mē doxēte legein en eautois patera echomen ton abraam legō gar umin oti dunatai o theos ek tōn lithōn toutōn egeirai tekna tō abraam 10ēdē de kai ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

11egō men baptizō umas en udati eis metanoian o de opisō mou erchomenos ischuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodēmata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiō 12ou to ptuon en tē cheiri autou kai diakathariei tēn alōna autou kai sunaxei ton siton autou eis tēn apothēkēn to de achuron katakausei puri asbestō

13tote paraginetai o iēsous apo tēs galilaias epi ton iordanēn pros ton iōannēn tou baptisthēnai up autou 14o de iōannēs diekōluen auton legōn egō chreian echō upo sou baptisthēnai kai su erchē pros me 15apokritheis de o iēsous eipen pros auton aphes arti outōs gar prepon estin ēmin plērōsai pasan dikaiosunēn tote aphiēsin auton 16kai baptistheis o iēsous anebē euthus apo tou udatos kai idou aneōchthēsan autō oi ouranoi kai eiden to pneuma tou theou katabainon ōsei peristeran kai erchomenon ep auton 17kai idou phōnē ek tōn ouranōn legousa outos estin o uios mou o agapētos en ō eudokēsa

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Matthew 2
Top of Page
Top of Page