PROS PHILIPPESIOUS 3
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1to loipon adelphoi mou chairete en kuriō ta auta graphein umin emoi men ouk oknēron umin de asphales

2blepete tous kunas blepete tous kakous ergatas blepete tēn katatomēn 3ēmeis gar esmen ē peritomē oi pneumati theou latreuontes kai kauchōmenoi en christō iēsou kai ouk en sarki pepoithotes 4kaiper egō echōn pepoithēsin kai en sarki ei tis dokei allos pepoithenai en sarki egō mallon 5peritomē oktaēmeros ek genous israēl phulēs beniamin ebraios ex ebraiōn kata nomon pharisaios 6kata zēlon diōkōn tēn ekklēsian kata dikaiosunēn tēn en nomō genomenos amemptos

7all atina ēn moi kerdē tauta ēgēmai dia ton christon zēmian 8alla men oun kai ēgoumai panta zēmian einai dia to uperechon tēs gnōseōs christou iēsou tou kuriou mou di on ta panta ezēmiōthēn kai ēgoumai skubala einai ina christon kerdēsō 9kai eurethō en autō mē echōn emēn dikaiosunēn tēn ek nomou alla tēn dia pisteōs christou tēn ek theou dikaiosunēn epi tē pistei 10tou gnōnai auton kai tēn dunamin tēs anastaseōs autou kai tēn koinōnian tōn pathēmatōn autou summorphoumenos tō thanatō autou 11ei pōs katantēsō eis tēn exanastasin tōn nekrōn

12ouch oti ēdē elabon ē ēdē teteleiōmai diōkō de ei kai katalabō eph ō kai katelēphthēn upo tou christou iēsou 13adelphoi egō emauton ou logizomai kateilēphenai en de ta men opisō epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos 14kata skopon diōkō epi to brabeion tēs anō klēseōs tou theou en christō iēsou 15osoi oun teleioi touto phronōmen kai ei ti eterōs phroneite kai touto o theos umin apokalupsei 16plēn eis o ephthasamen tō autō stoichein kanoni to auto phronein

17summimētai mou ginesthe adelphoi kai skopeite tous outōs peripatountas kathōs echete tupon ēmas 18polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin nun de kai klaiōn legō tous echthrous tou staurou tou christou 19ōn to telos apōleia ōn o theos ē koilia kai ē doxa en tē aischunē autōn oi ta epigeia phronountes 20ēmōn gar to politeuma en ouranois uparchei ex ou kai sōtēra apekdechometha kurion iēsoun christon 21os metaschēmatisei to sōma tēs tapeinōseōs ēmōn eis to genesthai auto summorphon tō sōmati tēs doxēs autou kata tēn energeian tou dunasthai auton kai upotaxai eautō ta panta

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Philippians 2
Top of Page
Top of Page