Acts 11
Estonian: Genesis and NT

1Siis Apostlid ja vennad, kes Juudamaal siin ja seal elasid, said kuulda, et ka paganad olid vastu võtnud Jumala sõna. 2Aga kui Peetrus tuli Jeruusalemma, vaidlesid temaga ümberlõigatud 3ning ütlesid: „Sina oled läinud sisse ümberlõikamatute juurde ja oled söönud nendega!” 4Aga Peetrus hakkas rääkima ning seletas neile asja selle järjekorras nõnda: 5„Mina olin Joppe linnas palvetamas ja nägin otsekui enesest ära olles nägemuse: seal tuli alla anum, nagu suur linane riie, mida nelja nurka pidi lasti alla taevast, ja see tuli aiva minu juurde. 6Kui ma seda juureldes vaatasin, nägin ma maa neljajalgseid elajaid ja metsalisi ja roomajaid ja taeva linde, 7ja ma kuulsin ka häält mulle ütlevat: tõuse üles, Peetrus, verista ja söö! 8Aga ma ütlesin: ei ilmaski, Issand; sest minu suhu ei ole elades saanud midagi keelatut ehk roojast! 9Siis vastas mulle teist korda hääl taevast: mis Jumal on puhastanud, seda ära sina arva keelatuks! 10Ja see sündis kolm korda. Ja kõik tõmmati jälle üles taevasse. 11Ja vaata, samal hetkel seisid maja ees, kus me olime, kolm meest, kes olid Kaisareast läkitatud minu juurde. 12Ent Vaim ütles mulle, et ma läheksin ühes nendega ega mõtleks kaksipidi. Siis tulid ka need kuus venda minuga, ja me läksime selle mehe kotta. 13Ja ta kuulutas meile, kuidas ta oli näinud Inglit oma majas seisvat ja ta talle ütlevat: läkita Joppesse ja kutsu Siimon, keda hüütakse lisanimega Peetruseks. 14Tema räägib sulle sõnu, mille läbi sina ja kõik su pere saate õndsaks. 15Aga kui ma hakkasin kõnelema, langes Püha Vaim nende peale, nagu meiegi peale alguses. 16Siis meenus mulle Issanda sõna, kuidas Ta ütles: Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga! 17Kui nüüd Jumal neile on andnud sama anni kui meilegi, kes usume Issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes siis olin mina, et oleksin võinud Jumalat keelata?” 18Aga kui nad seda kuulsid, jäid nad vait ja andsid Jumalale au, öeldes: „Siis on Jumal ka paganaile andnud meeleparanduse eluks!”

19Aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanose pärast, käisid maad läbi Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani ega kuulutanud sõna kellelegi muule kui ainult juutidele. 20Aga nende hulgas olid mõned Küprose ja Küreene mehed; need läksid Antiookiasse ning rääkisid ka kreeklastele, jutlustades Issandat Jeesust. 21Ja Issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus Issanda poole. 22Aga teade neist kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu, ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. 23Kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõiki jääma kindla südamega Issanda juurde; 24sest ta oli õige mees, täis Püha Vaimu ning usku, ja palju rahvast koguti Issandale. 25Siis ta läks Tarsosesse Saulust otsima, ja kui ta tema leidis, tõi ta tema Antiookiasse. 26Ja nemad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast. Ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks.

27Noil päevil tuli Jeruusalemmast prohveteid Antiookiasse. 28Ja üks neist, Aagabus nimi, tõusis ja andis Vaimu läbi teada, et suur nälg oli tulemas üle kogu maailma. Ja see tuligi keiser Klaudiuse ajal. 29Siis jüngrid võtsid nõuks igaüks sedamööda, kuidas kellelgi jõudu oli, saata abi vendadele, kes elasid Juudamaal. 30Seda nad tegidki ja saatsid annid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Acts 10
Top of Page
Top of Page