ἡτοιμασμένην
Englishman's Concordance
ἡτοιμασμένην (hētoimasmenēn) — 2 Occurrences

Matthew 25:34 V-RPM/P-AFS
GRK: κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν
NAS: the kingdom prepared for you from the foundation
KJV: the kingdom prepared for you
INT: inherit the prepared for you kingdom

Revelation 21:2 V-RPM/P-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην
NAS: from God, made ready as a bride
KJV: out of heaven, prepared as a bride
INT: God prepared as a bride

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page