1051. γάλα (gala)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1051. γάλα (gala) — 5 Occurrences

1 Corinthians 3:2 N-ANS
GRK: γάλα ὑμᾶς ἐπότισα
NAS: I gave you milk to drink,
KJV: I have fed you with milk, and not
INT: Milk you I gave to drink

1 Corinthians 9:7 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης
NAS: and does not use the milk of the flock?
KJV: not of the milk of the flock?
INT: of the milk of the flock

Hebrews 5:12 N-GNS
GRK: χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ
NAS: to need milk and not solid
KJV: have need of milk, and not
INT: need having of milk though not

Hebrews 5:13 N-GNS
GRK: ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου
NAS: who partakes [only] of milk is not accustomed
KJV: that useth milk [is] unskilful
INT: that partakes of milk [is] unskilled in [the] word

1 Peter 2:2 N-ANS
GRK: λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα
NAS: long for the pure milk of the word, so
KJV: the sincere milk of the word,
INT: divinely reasonable pure milk long you after that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page