1723. ἐναγκαλίζομαι (enagkalizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1723. ἐναγκαλίζομαι (enagkalizomai) — 2 Occurrences

Mark 9:36 V-APM-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν
NAS: him before them, and taking him in His arms, He said
KJV: him in his arms, he said
INT: of them and having taken in [his] arms it he said

Mark 10:16 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει
NAS: And He took them in His arms and [began] blessing
KJV: them up in his arms, put
INT: And having taken in [his] arms them he blessed them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page