2793. κινδυνεύω (kinduneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2793. κινδυνεύω (kinduneuó) — 4 Occurrences

Luke 8:23 V-IIA-3P
GRK: συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον
NAS: and they [began] to be swamped and to be in danger.
KJV: [with water], and were in jeopardy.
INT: they were being swamped and were in danger

Acts 19:27 V-PIA-3S
GRK: δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ
NAS: Not only is there danger that this
KJV: our craft is in danger to be set at
INT: but this is dangerous to us [lest] the

Acts 19:40 V-PIA-1P
GRK: καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως
NAS: For indeed we are in danger of being accused
KJV: For we are in danger to be called in question
INT: for indeed we are in danger to be accused of insurrection

1 Corinthians 15:30 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν
NAS: Why are we also in danger every hour?
KJV: stand we in jeopardy every hour?
INT: also we are in danger every hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page