3019. Λευΐτης (Leuités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3019. Λευΐτης (Leuités) — 3 Occurrences

Luke 10:32 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Λευίτης γενόμενος κατὰ
NAS: Likewise a Levite also, when he came
KJV: And likewise a Levite, when he was at
INT: moreover also a Levite was at

John 1:19 N-AMP
GRK: ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν
NAS: to him priests and Levites from Jerusalem
KJV: priests and Levites from Jerusalem
INT: priests and Levites that they might ask

Acts 4:36 N-NMS
GRK: Υἱὸς Παρακλήσεως Λευίτης Κύπριος τῷ
NAS: Now Joseph, a Levite of Cyprian birth,
KJV: of consolation,) a Levite, [and] of the country
INT: Son of encouragement a Levite a Cypriot at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page