3146. μαστιγόω (mastigoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3146. μαστιγόω (mastigoó) — 7 Occurrences

Matthew 10:17 V-FIA-3P
GRK: συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
NAS: you over to [the] courts and scourge you in their synagogues;
KJV: and they will scourge you
INT: synagogues of them they will flog you

Matthew 20:19 V-ANA
GRK: ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι
NAS: to mock and scourge and crucify
KJV: mock, and to scourge, and to crucify
INT: mock and to flog and to crucify

Matthew 23:34 V-FIA-2P
GRK: ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς
NAS: and some of them you will scourge in your synagogues,
KJV: them shall ye scourge in
INT: of them you will flog in the

Mark 10:34 V-FIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ
NAS: Him and spit on Him, and scourge Him and kill
KJV: him, and shall scourge him, and
INT: him and will flog him and

Luke 18:33 V-APA-NMP
GRK: καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν
NAS: and after they have scourged Him, they will kill
KJV: And they shall scourge [him], and put
INT: And having flogged they will kill him

John 19:1 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν
NAS: took Jesus and scourged Him.
KJV: Jesus, and scourged [him].
INT: Jesus and flogged [him]

Hebrews 12:6 V-PIA-3S
GRK: Κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα
NAS: HE DISCIPLINES, AND HE SCOURGES EVERY
KJV: he chasteneth, and scourgeth every son
INT: [the] Lord he disciplines he scourges moreover every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page