3444. μορφή (morphé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3444. μορφή (morphé) — 3 Occurrences

Mark 16:12 N-DFS
GRK: ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς
NAS: in a different form to two
KJV: in another form unto two of
INT: in another form going into

Philippians 2:6 N-DFS
GRK: ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων
NAS: although He existed in the form of God,
KJV: being in the form of God, thought it
INT: who in [the] form of God subsisting

Philippians 2:7 N-AFS
GRK: ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών
NAS: taking the form of a bond-servant,
KJV: and took upon him the form of a servant,
INT: himself emptied form of a servant having taken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page