3732. ὄρνεον (orneon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3732. ὄρνεον (orneon) — 3 Occurrences

Revelation 18:2 N-GNS
GRK: φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ
NAS: unclean and hateful bird.
KJV: and hateful bird.
INT: a hold of every bird unclean and

Revelation 19:17 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις
NAS: to all the birds which fly
KJV: saying to all the fowls that fly in
INT: to all the birds which fly

Revelation 19:21 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ
NAS: and all the birds were filled
KJV: and all the fowls were filled with
INT: all the birds were filled with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page