3828. Παμφυλία (Pamphulia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3828. Παμφυλία (Pamphulia) — 5 Occurrences

Acts 2:10 N-AFS
GRK: τε καὶ Παμφυλίαν Αἴγυπτον καὶ
NAS: Phrygia and Pamphylia, Egypt
KJV: Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and
INT: both and Pamphylia Egypt and

Acts 13:13 N-GFS
GRK: Πέργην τῆς Παμφυλίας Ἰωάννης δὲ
NAS: to Perga in Pamphylia; but John
KJV: to Perga in Pamphylia: and John
INT: Perga of Pamphylia John however

Acts 14:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Παμφυλίαν
NAS: Pisidia and came into Pamphylia.
KJV: they came to Pamphylia.
INT: to Pamphylia

Acts 15:38 N-GFS
GRK: αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ
NAS: who had deserted them in Pamphylia and had not gone
KJV: them from Pamphylia, and went
INT: them from Pamphylia and not

Acts 27:5 N-AFS
GRK: Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν
NAS: of Cilicia and Pamphylia, we landed
KJV: Cilicia and Pamphylia, we came to
INT: Cilicia and Pamphylia having sailed over we came

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page