4155. πνίγω (pnigó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4155. πνίγω (pnigó) — 3 Occurrences

Matthew 13:7 V-AIA-3P
GRK: ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά
INT: thorns and choked them

Matthew 18:28 V-IIA-3S
GRK: κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος
NAS: and he seized him and [began] to choke [him], saying,
KJV: on him, and took [him] by the throat, saying,
INT: having seized him he throttled [him] saying Pay

Mark 5:13 V-IIM/P-3P
GRK: δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ
NAS: two thousand [of them]; and they were drowned in the sea.
KJV: and were choked in
INT: two thousand and they were drowned in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page