4270. προγράφω (prographó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4270. προγράφω (prographó) — 4 Occurrences

Romans 15:4 V-AIP-3S
GRK: ὅσα γὰρ προεγράφη πάντα εἰς
NAS: For whatever was written in earlier times was written
KJV: whatsoever things were written aforetime were written
INT: Whatever indeed was written before all for

Galatians 3:1 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος
NAS: Christ was publicly portrayed [as] crucified?
KJV: Christ hath been evidently set forth, crucified
INT: Jesus Christ was publicly portrayed crucified

Ephesians 3:3 V-AIA-1S
GRK: μυστήριον καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ
NAS: to me the mystery, as I wrote before in brief.
KJV: (as I wrote afore in
INT: mystery according as I wrote before in brief

Jude 1:4 V-RPM/P-NMP
GRK: οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο
NAS: who were long beforehand marked out for this
KJV: were before of old ordained to this
INT: they who of old having been before marked out to this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page