4828. συμμαρτυρέω (summartureó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4828. συμμαρτυρέω (summartureó) — 3 Occurrences

Romans 2:15 V-PPA-GFS
GRK: καρδίαις αὐτῶν συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς
NAS: their conscience bearing witness and their thoughts
KJV: conscience also bearing witness, and
INT: hearts of them bearing witness with their

Romans 8:16 V-PIA-3S
GRK: τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι
NAS: Himself testifies with our spirit
KJV: itself beareth witness with our
INT: the Spirit bears witness with the Spirit

Romans 9:1 V-PPA-GFS
GRK: οὐ ψεύδομαι συμμαρτυρούσης μοι τῆς
NAS: my conscience testifies with me in the Holy
KJV: also bearing me witness in the Holy
INT: not I lie bearing witness with me the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page